Ochrana pracovníků

Worker with hard hat

Právní předpisy EU o ochraně pracovníků se vztahují na chemické látky, tedy také na nanomateriály, přestože výslovně tyto látky nezmiňují. Zvláště důležitá je rámcová směrnice 89/391/EHS, směrnice o chemických činitelích 98/24/ES a směrnice o karcinogenech a mutagenech 2004/37/ES a dále nařízení REACH a CLP. To znamená, že zaměstnavatelé musí ze zákona posuzovat a řídit rizika chemických látek, včetně nanomateriálů, při práci. Poté je třeba přijmout opatření k odstranění nebo omezení rizik, je-li to možné. Prvním opatřením, které je vhodné zvážit, je eliminace rizika nebo přechod na méně nebezpečné materiály nebo procesy. Není-li to možné, je nutné omezit expozici pracovníků pomocí prevence na základě hierarchie kontrolních opatření, která upřednostňuje:

  1. technická kontrolní opatření u zdroje;
  2. organizační opatření a
  3. osobní ochranné prostředky, které by měly být považovány až za poslední možnost.

Situaci je třeba sledovat a účinnost přijatých kroků pravidelně prověřovat.

I když zůstává mnoho nejistot, existují obavy ohledně bezpečnosti a zdravotní nebezpečnosti nanomateriálů. Proto by zaměstnavatelé spolu s pracovníky měli při řízení rizik a volbě preventivních opatření uplatňovat přístup předběžné opatrnosti.