OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

OECD má dlouholetý program pro řízení chemických látek a hraje základní roli při harmonizaci regulačních metod pro zkoušení a posuzování nebezpečnosti chemických látek. Hlavními prostředky k dosažení těchto cílů jsou mezinárodně schválené pokyny ke zkouškám a zásady správné laboratorní praxe (GLP).

Ty společně vytvářejí podmínky, za kterých je zkouška provedená podle pokynů OECD ke zkouškám uznána orgány v zemích, které se řídí vzájemným uznáváním údajů. Vzájemné uznávání údajů je právně závazný nástroj k usnadnění mezinárodního uznávání informací pro regulační posuzování bezpečnosti chemických látek. To výrazně snížilo náklady na zkoušky a omezilo počet zvířat potřebných pro účely zkoušek.

Dnes se velká část právních předpisů týkajících se chemických látek v rozvinutých zemích po celém světě opírá o výsledky programu OECD pro chemické látky. To platí i pro posouzení nebezpečnosti nanomateriálů. Doporučení rady OECD z roku 2013 o zkouškách bezpečnosti a posuzování vyráběných nanomateriálů uvádí, že stávající mezinárodní a vnitrostátní regulační rámce pro chemické látky jsou vhodné k řízení rizik spojených s vyráběnými nanomateriály. Konstatuje se však též, že tyto rámce a další systémy řízení možná bude nutné ještě upravit tak, aby zohledňovaly specifické vlastnosti vyráběných nanomateriálů.

V roce 2006 zřídila OECD pracovní skupinu pro vyráběné nanomateriály (WPMN) s cílem umožnit diskusi o nebezpečnosti a posuzování rizik nanomateriálů. Dosavadním hlavním výstupem bylo posouzení, jak lze stávající pokyny OECD ke zkouškám uplatňovat na jedenáct běžně používaných nanomateriálů. Do projektu bylo vloženo významné úsilí a v jeho průběhu bylo vypracováno více než 700 studií. OECD výsledky zveřejnila v roce 2015.