Kosmetické přípravky

Nařízení EU o kosmetických přípravcích bylo zavedeno na ochranu zdraví spotřebitelů, ale zároveň podporuje evropské inovace a posiluje konkurenceschopnost kosmetického odvětví na globální úrovni.

Výrobci a dovozci v EU odpovídají za zajištění bezpečnosti svých výrobků, ať se jedná o kosmetiku nebo jiné spotřební výrobky. Všechny kosmetické přípravky se musí před uvedením na trh EU oznámit prostřednictvím oznamovacího portálu pro kosmetické přípravky (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Přítomnost nanomateriálu v kosmetickém přípravku musí být v oznámení Evropské komisi výslovně uvedena.

Oznámení musí obsahovat alespoň tyto informace:

  • identifikace nanomateriálu, včetně chemického názvu a dalších deskriptorů uvedených v nařízení,
  • specifikace nanomateriálu, včetně velikosti částic a fyzikálních a chemických vlastností,
  • odhad množství nanomateriálu obsaženého v kosmetickém přípravku, který má být uveden na trh, za rok,
  • toxikologický profil nanomateriálu,
  • údaje o bezpečnosti nanomateriálu,
  • informace týkající se rozumně předvídatelných podmínek expozice.

Kosmetické přípravky, které obsahují nanomateriály jiné než barviva, konzervační přísady a filtry ultrafialového záření a nejsou jinak omezeny podle nařízení o kosmetických přípravcích, musí být navíc podrobeny dalšímu postupu. Šest měsíců před jejich uvedením na trh je nutné podat zvláštní oznámení prostřednictvím oznamovacího portálu pro kosmetické přípravky. Má-li Evropská komise ohledně bezpečnosti nanomateriálu obavy, může požádat o hodnocení rizik Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (SCCS).

Některé skupiny látek – barviva, konzervační přísady a filtry ultrafialového záření, včetně těch, které jsou nanomateriály – musí před jejich použitím v kosmetických přípravcích povolit Evropská komise. Před tímto povolením si vyžádá stanovisko Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitele, který předložené toxikologické údaje přezkoumá.

Evropská komise odpovídá za zveřejnění katalogu všech nanomateriálů používaných v kosmetických přípravcích na trhu EU. Katalog vychází z informací poskytnutých výrobci prostřednictvím oznamovacího portálu pro kosmetické přípravky.

Jestliže přípravek obsahuje nanomateriály, musí to být uvedeno v seznamu přísad uvedením slova „nano“ v závorkách hned za názvem dané látky.