Toxicita

Některé chemické látky mohou poškodit naše zdraví. Obvykle platí, že čím déle je chemická látka na trhu a čím více se používá, tím více o její toxicitě víme. V případě nanomateriálů to však neplatí vždy, protože jejich používání ve společnosti vzrostlo rychle. Je důležité provádět studie o nanomateriálech, abychom zjistili, zda jsou bezpečné, a pokud ne, abychom našli způsoby, jak naše zdraví chránit. 

Studium toxicity chemické látky se provádí pomocí ověřených zkušebních protokolů. U nanomateriálů se tyto studie zaměřují především na tyto účinky: 

  • Akutní účinky: Projevují se podrážděním nebo poleptáním kůže nebo podrážděním očí, nosu nebo krku. Tyto účinky se často studují pomocí testovaného materiálu na rekonstruovaných lidských tkáních nebo na zvířatech. Některé nanomateriály mohou mít škodlivější účinky také při požití, vdechnutí nebo při zasažení kůže. Život ohrožující účinky se testují hlavně na zvířatech, ale testy s buněčnými kulturami mohou také ukázat vysokou toxicitu.
  • Alergenní účinky: Senzibilizační studie ověřují, zda nanomateriál může způsobit alergické reakce, například při kontaktu s kůží. Některé z těchto účinků lze již studovat pomocí metod, které nevyužívají testování na zvířatech. Nanomateriály mohou také způsobit senzibilizaci dýchacích cest, například astma. V současné době neexistují žádné zákonem schválené metody testování na zvířatech pro testování respirační senzibilizace. Údaje od lidí, kteří mají tyto příznaky, se tedy používají k potvrzení, že chemická látka tento účinek způsobuje.
  • Účinky na cílový orgán: Jedná se o účinky, které mohou ovlivnit fungování určitého orgánu nebo způsobit změny ve struktuře tkáně orgánu, v nejhorším případě vést k rakovině. Účinky mohou být i lokální, například účinky na plíce po vdechnutí nanomateriálu. Aby se projevily nejškodlivější účinky, je obvykle zapotřebí opakované expozice po dobu několika týdnů nebo měsíců. Toxicita pro cílové orgány se studuje především na potkanech.
  • Mutagenní účinky: Mutace jsou změny genetického materiálu buněk nebo organismů. Studie zkoumající, zda nanomateriál pravděpodobně způsobuje mutace, se často provádějí na kultivovaných buňkách. Nanomateriál s mutagenními účinky může v mnoha případech způsobit i rakovinu.
  • Reprodukční účinky: Reprodukční účinky zahrnují změny plodnosti nebo narušení vývoje plodu. Pro ženy to může znamenat potíže s otěhotněním a pro muže změny ve spermiích. Studie reprodukční a vývojové toxicity se stále provádějí na zvířatech, někdy i na více než jedné generaci.

V EU je třeba posoudit nebezpečné vlastnosti nanomateriálů a zajistit jejich bezpečné používání.

U nebezpečných látek lze přijmout několik regulačních opatření na ochranu našeho zdraví. Mohou například vyžadovat harmonizovanou klasifikaci nebezpečnosti platnou pro celou EU. K tomu je také potřeba, aby informace o nebezpečnosti byly uvedeny na etiketách výrobků, které je obsahují.