Zajistěte bezpečné používání nanomateriálů na pracovišti

Expozice nanomateriálům závisí na příslušném procesu, přijatých technických kontrolních opatřeních  a, pokud tato opatření nejsou dostatečná, i na používání osobních ochranných prostředků. Zaměstnavatelé musí omezit expozici nebezpečným látkám na takovou úroveň, jaká podle posouzení zaměstnance nepoškozuje.

Protože nejzávažnější cestou expozice nanomateriálům při práci je zřejmě vdechování,  je třeba omezit vznik nanočástic, které se mohou přenášet v pracovním ovzduší. Toho lze dosáhnout vytvořením pracovního prostředí s uzavřenými systémy a mokrými postupy. Provozní kroky, při nichž vzniká prach, například mletí a broušení, je třeba v nejvyšší možné míře vyloučit.

Pokud se nanočástice v pracovním ovzduší vyskytují, musí být zavedeno dostatečné větrání. Jako poslední řešení mohou být zaměstnanci vyškoleni k používání pracovních prostředků na ochranu dýchacích cest, ochranného oděvu, rukavic a brýlí.

Je třeba upozornit, že zpravidla při provádění údržby jsou běžná opatření k řízení rizik procesu, jako jsou uzavřené systémy, dočasně znemožněna. Proto může být nutné přijmout při takových činnostech dodatečná opatření k řízení rizik.

Stejnou možnost přísných opatření pro řízení rizik, jakou mají zaměstnanci průmyslových zařízení, nemusí mít při práci samostatně výdělečně činní profesionálové.

 

Bezpečnostní listy (SDS)

Podle nařízení REACH je nutné ke každé nebezpečné chemické látce poskytnout bezpečnostní list. V bezpečnostních listech jsou uvedeny informace o dané látce, popsána nebezpečnost, kterou tato chemická látka vykazuje, poskytnuty pokyny pro zacházení a skladování a uvedena nouzová opatření v případě úniku. Podle nařízení REACH musí uživatelé nebezpečných chemických látek postupovat podle doporučení ohledně opatření k řízení rizik uvedených ve scénářích expozice, které mohou být případně k bezpečnostnímu listu přiloženy.

 

Pro některé nanomateriály byly stanoveny vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti

Limitní hodnoty expozice na pracovišti (OEL) jsou u nebezpečných látek důležitou informací pro posuzování a řízení rizik, a to i v souvislosti s nanomateriály.

Limit expozice je koncentrace – buď vyjádřená jako počet částic na jeden milion (ppm), nebo v miligramech na metr krychlový (mg/m3) – chemické látky v pracovním ovzduší, které může být většina osob vystavena bez toho, že by pocítila škodlivé účinky. Limitní hodnoty expozice na pracovišti by však neměly být chápány jako ostrý předěl mezi bezpečnou a nebezpečnou expozicí.

Pro nanomateriály v současné době žádné limitní hodnoty expozice na pracovišti na úrovni EU stanoveny nejsou, s největší pravděpodobností kvůli tomu, že stále neexistuje dostatek informací, na jejichž základě by je bylo možné určit. Obecně lze říci, že limitní hodnoty expozice na pracovišti platné pro celou EU byly zatím stanoveny pro omezený počet látek aktuálně používaných na pracovištích. Tyto závazné nebo orientační limitní hodnoty se určují ve směrnicích EU.

Mnoho členských států si stanovuje vlastní vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti, a to i pro nanomateriály. Tyto vnitrostátní limity musí být dodržovány stejným způsobem a každý zaměstnavatel musí zajistit, aby expozice jeho zaměstnanců limitní hodnoty expozice na pracovišti nepřekročila.