Mitä keskeisiä turvallisuuskysymyksiä eri tutkimushankkeissa tutkitaan parhaillaan?

Nanomateriaalien turvallisuuden ja myrkyllisyyden arvioiminen on mutkikas ja monitahoinen kysymys. Nanomateriaalien turvallisuutta tutkiessaan tutkijoiden on tarkasteltava useita tärkeitä näkökohtia. Kukin kysymys on tärkeä osa kokonaisuutta:

  • Nanomateriaalien fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien kartoittaminen: miten eri muuttujia kuten kokoa, muotoa ja liukoisuutta ja muita ominaisuuksia on asianmukaista mitata?
  • Miten nanomateriaalit vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön?
  • Käyttäytyminen ympäristössä: mitä nanomateriaaleille tapahtuu ympäristössä? 
  • Altistuminen ja altistumisen mallinnus: millä tavoin ihmiset ja ympäristö altistuvat nanomateriaaleille? Miten altistumista voidaan mitata ja mallintaa?
  • Turvallisuus lähtökohtana (Safe by design) -periaate: miten voidaan suunnitella nanomateriaaleja, jotka ovat turvallisia jo tuotteiden tutkimisen ja kehittämisen alkuvaiheessa?

Lisäksi on kaikkien tutkimustulosten kannalta tärkeää, että nanomateriaalien ominaisuuksien tutkimuksen metodologia on standardoitu. Tutkimushankkeissa käytetään ja kehitetään jo niiden luonteen vuoksi uusia menetelmiä ja keinoja lähestyä tieteellisiä kysymyksiä. Sääntelyviranomaiset kuitenkin yleensä käyttävät OECD:n yhdenmukaistettuja testausta koskevia ohjeita tai muita kansainvälisesti tunnustettuja ja validoituja testimenetelmiä.

Laboratorioissa kehitetyt uudet tekniikat ja menetelmät on yhdenmukaistettava ja standardoitava, jotta sääntelyviranomaiset kaikkialla maailmassa voivat toimia varmalta pohjalta. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä eri tutkijoiden ja sääntelyviranomaisten välillä kaikkialla maailmassa.