Kansalliset raportointijärjestelmät

Useat jäsenvaltiot ovat tehneet kansallisia aloitteita pyytääkseen teollisuudelta lisää tietoa nanomateriaaleista. Kansalliset säännökset vaihtelevat soveltamisalan, mutta myös sen suhteen, mitä tietoja yrityksiltä tosiasiassa pyydetään, sekä poikkeusten ja yleisön saatavilla olevien tietojen osalta. Belgiassa, Ranskassa ja Tanskassa on nanomateriaaleja koskevat erilliset luettelot, kun taas Norja ja Ruotsi ovat sisällyttäneet nanomateriaaleja koskevan osion jo olemassa oleviin tuoterekistereihinsä.

Ranskan ja Belgian kansallisista luetteloista kerätyt tiedot sisällytetään myös Search for Nanomaterials -tietokantaan, jotta tietoja on helppo hakea ja jotta tiedot voidaan linkittää REACH-asetuksen nojalla kerättyihin aineita ja nanomuotoja koskeviin tietoihin.

Lisätietoa kansallisista nanomateriaalirekistereistä Euroopassa ja niiden alkuvaiheista saat vapaasti luettavissa olevasta Abdelqader Sumreinin kirjoittamasta luvusta “Nanoregisters in Europe” [EN], joka on osa kirjaa “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

Teksti on julkistettu suurelle yleisölle EU:n nanomateriaalien seurantakeskuksen (EUON) varoin. EUON on komission rahoittama.

 

Kansallinen aloite Rekisteröijät Merkittävimmät poikkeukset Tietovaatimukset Raportointi
RANSKA:
Ilmoittamisjärjestelmä - Kansallinen asetus nanomateriaalien pakollisesta ilmoittamisesta

Nanomateriaaleja sisältävän aineen, seoksen tai esineen valmistajat, maahantuojat ja jakelijat, kun nanomateriaalien määrä on yli 100 grammaa vuodessa.

Käytetty määritelmä eroaa EU:n suosituksesta ja viittaa ”tarkoituksellisesti valmistettuun”. 

Julistus koskee koko kansallista aluetta lukuun ottamatta Uutta-Kaledoniaa, Ranskan Polynesiaa, Wallis ja Futunaa sekä Ranskan eteläisiä ja antarktisia alueita.

Oikeushenkilön maahantuoma tai jakelema määrä on alle 100 g/vuosi ainetta kohti.

Aine sellaisenaan tai seoksen sisältämänä tai tällaisen aineen hylkimiseen tarkoitettuina esineinä myydään suoraan kuluttajille (suurelle yleisölle). 

Yrityksen tiedot
Tiedot nanomateriaalista (fysikaalis-kemialliset tiedot mukaan luettuina) ja saatavilla olevat tiedot (eko)toksikologisista ominaisuuksista
Vuotuinen tonnimäärä
Aineen käytöt
Ammattimaisten käyttäjien tunnistetiedot

odesta 2013 alkaen)

BELGIA:
Kirjaamo - Kuninkaallinen asetus nanohiukkasmuodossa valmistettujen aineiden markkinoille saattamisesta

Valmistajat ja maahantuojat, jotka saattavat Belgian markkinoille yli 100 grammaa vuodessa nanomateriaaleja tai nanomateriaaleja sisältäviä seoksia.

Jakelijat, jotka saattavat Belgian alueella markkinoille nanomateriaaleja tai nanomateriaaleja sisältäviä seoksia yli 100 grammaa vuodessa yksinomaan ammattikäyttäjille (yritykset tai henkilöt, jotka hankkivat ja käyttävät tuotetta taloudellisessa toiminnassaan).

Määritelmä perustuu EU:n suositukseen, mutta siihen sisältyy poikkeus, joka koskee luonnossa esiintyviä aineita, joita ei ole kemiallisesti muunnettu.

Luonnolliset aineet, joita ei ole kemiallisesti muunnettu.

Pigmentit, kun ne saatetaan markkinoille seoksena, esineenä tai moniosaisena tuotteena.

Yrityksen ja käyttäjän tiedot
Yleiset tiedot
Seos ja seoksen koostumus
Aineen kemiallinen nimi ja kaava
Määrä
Käytöt
Ammattimaiset käyttäjät

1. tammikuuta
(vuodesta 2015 alkaen)
TANSKA:
Tuoterekisteri - Määräys nanomateriaaleja sisältävien seosten ja tuotteiden rekisteristä

Tanskan markkinoilla suurelle yleisölle myytäväksi tarkoitettujen nanomateriaaleja sisältävien seosten ja esineiden valmistajat tai maahantuojat.

Nanomateriaalia koskevaa EU:n suositusta sovelletaan.

Elintarvikkeet ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit
Rehut
Lääkevalmisteet
Lääkinnälliset laitteet
Kosmeettiset tuotteet
Torjunta-aineet
Jäte
Seokset ja esineet, joissa nanomateriaali on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä IV tai V lueteltujen aineiden nanomittakaavassa.
Luonnossa esiintyviä nanomateriaaleja sisältävät seokset ja esineet.
Esineet, joissa nanomateriaali on osa kiinteää matriisia, paitsi jos esineen kuluminen, repeäminen, pesu, rikkoutuminen tai vastaava tavanomainen käyttö johtaa vapaiden nanomateriaalien vapautumiseen.
Esineet, joissa nanomateriaalia käytetään musteena suoraan esineessä tai esineen etiketeissä, mukaan lukien sanomalehdet, aikakauslehdet, aikakauslehdet ja pakkaukset, joita ei ole massavärjätty tai värjätty.
Tekstiilit, joissa nanomateriaalia käytetään musteena tai tekstiilien värjäämiseen.
Maalit, puunsuoja-aineet, liimat ja täyteaineet, jotka sisältävät nanokokoluokan pigmenttiä ja joihin pigmentti on lisätty ainoastaan seoksen värjäämiseksi.
Kumiesineet tai esineiden kumiosat, jotka sisältävät nanomateriaaleja hiilimustaa tai piidioksidia.
Yksityishenkilöiden omaan, muuhun kuin kaupalliseen käyttöön tuottamat tai maahantuomat seokset ja esineet.

Yrityksen tiedot
Tuotetiedot (nimi, määrä, ammattikäytöt, sovellukset mukaan luettuina)
Nanomateriaalia koskevat tiedot (myös REACH-rekisteröinnin tilanne)
Kemialliset tiedot nanomateriaalista (CAS/EU-numero ja kemiallinen kaava mukaan luettuina).

30. elokuuta
(vuodesta 2015 alkaen)
NORJA:
Tuoterekisteri - Määräys kemikaalien pakollisesta ilmoittamisesta kansalliseen tuoterekisteriin  

Kaikkia valmistajia ja maahantuojia koskee yleinen vaatimus raportoida kemikaaleista, jotka on luokiteltu CLP-asetuksen 3 artiklan mukaisesti ja joita saatetaan markkinoille vähintään 100 kilogrammaa vuodessa. Jos kemikaali sisältää nanomateriaaleja, se on mainittava ilmoituksessa.

Nanomateriaalia koskevaa EU:n suositusta sovelletaan. 
Tuotteet, jotka eivät ole kemikaaleja
Luokittelemattomat kemikaalit
Kemikaalit, joita tuodaan tai tuotetaan alle 100 kg vuodessa
Tietyt kemikaalit, joille on myönnetty poikkeus asetusten nojalla:
Lääkevalmisteet
Lääkinnälliset laitteet (jotka sisältävät tiettyjä desinfiointiaineita)
Kosmeettiset tuotteet
Kasvinsuojeluaineet
Jäte
Elintarvikkeet
Rehut
Tiedot, jotka ovat jo tuottajan/valmistajan tiedossa, on ilmoitettava. Lisäksi on ilmoitettava nanomateriaalin suorittama tehtävä. Pakollista maaliskuusta 2013 alkaen
RUOTSI:
Tuoterekisteri
Ruotsissa markkinoille saatettavien, nanomateriaaleja yli 100 kg tuotetta kohti vuodessa sisältävien tavanomaisten kemikaalien ja biosidien valmistajat ja maahantuojat. Kemikaalit, joita yksityishenkilö käsittelee harrastusluonteisessa ympäristössä alle 100 kg vuodessa. Tiedot nanomateriaalista (fysikaalis-kemialliset tiedot mukaan luettuina) ja saatavilla olevat tiedot (eko)toksikologisista ominaisuuksista.
Jos tällaisia tietoja ei voida toimittaa, hakijan on ilmoitettava syy tähän.
Pigmenttien osalta on ainoastaan todettava, että materiaali on pigmentti, numerotietoja ei tarvitse antaa.
Voimaantulopäivä
1. tammikuuta 2018

Viite: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7