Hopean nanomuotojen vaikutukset ympäristöön

EU:n REACH-kemikaaliasetuksen avulla on tuotettu lisää tietoa nanomateriaalien ominaisuuksista. Hopeananomateriaaleja käytetään monissa kulutustavaroissa, kuten vaatteissa, lääketieteessä käytettävissä vaatteissa ja kosmetiikassa, niiden antimikrobisten ominaisuuksien takia, jotka pitävät materiaalit puhtaina ja siten voivat auttaa niitä kestämään pidempään.

 

Puuttuvia tietoja hopean nanomuotojen ympäristövaikutuksista

Hopeananomateriaalien mahdollisten ympäristövaikutusten tutkimiseksi Alankomaat päätti sisällyttää hopean REACH-asetuksen mukaiseen aineen arviointimenettelyyn vuonna 2014. Aineen arvioinnissa selvitetään, aiheuttaako kyseinen aine riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

REACH-asetuksen mukaisesti hopean rekisteröineet yritykset väittivät, että hopean ionimuotoa voitaisiin pitää pahimpana mahdollisena skenaariona arvioitaessa ympäristöriskejä. Toisaalta viranomaisilla oli näyttöä siitä, että hopean nanomuodot olisivat joissakin tapauksissa haitallisempia ympäristölle kuin ionimuodot. Tilannetta mutkisti edelleen se, ettei yrityksillä ollut riittävästi tietoa EU:ssa markkinoille saatettujen hopean nanomuotojen tunnistetiedoista.

 

Mitä lisätietoja pyydettiin?

Hopeasta saatavilla olevien tietojen perusteellinen arviointi johti aineen arviointipäätökseen heinäkuussa 2016. Hopean nanomuotoja rekisteröineitä yrityksiä pyydettiin toimittamaan

  • selvitys siitä, mitä tiettyjä hopean nanomuotoja heidän rekisteröintinsä koski
  • lisätietoja hopean nanomuotojen fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista.


Yrityksiä pyydettiin myös toimittamaan tietoa seuraavista hopean nanomuotojen ympäristöominaisuuksista:

  • myrkyllisyys leville
  • pitkäaikainen myrkyllisyys selkärangattomille vesieliöille
  • myrkyllisyys maaperän mikro-organismeille.

Rekisteröijille annettiin kunkin pyydetyn testin osalta yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka tutkimus pitäisi tehdä hopean nanomuotojen ja ionimuotoisen hopean vaikutusten erottamiseksi, sekä sen varmistamiseksi, että testi tehdään nanomateriaalien arviointiin sopivalla tavalla.

Ekotoksikologisten vaaratietojen lisäksi rekisteröijiä pyydettiin antamaan käyttötiedot kunkin yksittäisen nanomuodon osalta, jotta asianmukainen riskinarviointi voitaisiin tehdä.

 

Mikä on lopputulos?

Rekisteröijien oli toimitettava luonnehdintatiedot rekisteröimistään hopean nanomuodoista, ekotoksikologisten tutkimusten tulokset ja nanomuotojen käyttötarkoitukset heinäkuuhun 2017 mennessä. Alankomailla on aikaa 12 kuukautta lisätietojen vastaanottamisesta arvioida ne ja päättää jatkotoimenpiteistä.