Työntekijöiden suojelu

Worker with hard hat

Työntekijöiden suojelua koskevaa EU-lainsäädäntöä sovelletaan kemikaaleihin ja näin ollen myös nanomateriaaleihin, vaikka näihin materiaaleihin ei viitata nimenomaisesti. Erityisen merkittäviä ovat puitedirektiivi 89/391/ETY, kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi 98/24/EY, syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä tai perimän muutoksia aiheuttavia aineita koskeva direktiivi 2004/37/EY sekä REACH- ja CLP-asetukset. Tämä tarkoittaa sitä, että lain mukaan työnantajien on arvioitava ja hallittava kemikaalien riskit työpaikalla, nanomateriaalit mukaan lukien. On ryhdyttävä toimiin, jotta riskit poistetaan tai niitä vähennetään mahdollisimman paljon. Ensimmäisiä harkittavia keinoja ovat riskin poistaminen tai korvaaminen vähemmän vaarallisilla materiaaleilla ja prosesseilla. Jos nämä eivät ole mahdollisia, työntekijän altistuminen on minimoitava ehkäisyllä noudattamalla seuraavaa torjuntatoimien hierarkiaa:

  1. tekniset torjuntatoimenpiteet riskin alkulähteillä
  2. organisatoriset toimenpiteet
  3. henkilönsuojaimia tulee harkita vasta viimeisenä keinona.

Tilannetta on seurattava ja tehtyjen toimien tehokkuutta on arvioitava säännöllisesti.

Nanomateriaalien turvallisuus ja terveydelle koituvat vaarat aiheuttavat huolta, vaikka asiaan liittyy vielä paljon epätietoisuutta. Siksi työnantajien on yhdessä työntekijöiden kanssa käytettävä varovaista lähestymistapaa riskinhallinnassa ja ehkäisykeinojen valinnassa.