Kemikaaliviraston toimet nanomateriaalien suhteen REACH- ja CLP-asetuksen puitteissa

Koska REACH- ja CLP-asetukset kattavat nanomateriaalit, toimialan ja viranomaisten on kyettävä suorittamaan aineen nanomuotoon liittyvät tehtävänsä eri REACH-prosesseissa (esim. rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja rajoitukset) ja CLP-prosesseissa (esim. luokitus ja merkinnät) aivan samoin kuin aineen minkä tahansa muodon suhteen.

Tätä varten Euroopan kemikaalivirasto on tehnyt tiivistä yhteistyötä keskeisten EU:n ja kansainvälisten sääntelyelinten kanssa riittävien tieteellisten valmiuksien ja sääntelyvalmiuksien luomiseksi.

Euroopan komissio totesi toisessa nanomateriaaleja koskevassa sääntelykatsauksessaan, että REACH-asetus antaa parhaat mahdolliset puitteet nanomateriaalien riskinhallintaa varten, silloin kun niitä esiintyy aineina tai seoksina, mutta yksityiskohtaisemmat nanomateriaaleja koskevat vaatimukset on todettu tarpeellisiksi.

Toisaalta kemikaaliviraston kokemus osoittaa, että REACH-asetuksessa olisi oltava nimenomaan nanomateriaaleja koskeva säännöksiä, jotta se olisi täysin tehokas. Nykytilanne, jossa REACH-asetus kattaa nanomateriaalit implisiittisesti, mutta niitä ei erikseen mainita säädöstekstissä, on jättänyt sidosryhmille tulkinnanvaraa.

 

Kemikaaliviraston tärkeimmät toimet:

  • REACH-, CLP- ja biosidivalmisteasetuksen täytäntöönpano nanomateriaalien osalta, myös muun muassa rekisteröintiasiakirjojen vaatimustenmukaisuuden tarkastus
  • kokemusten jakaminen ja yhteisymmärryksen luominen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja tiedekomiteoiden kanssa
  • palautteen ja neuvonnan antaminen rekisteröijille, jotka haluavat rekisteröidä nanomuotoisia aineita REACH-asetuksen mukaisesti tai ilmoittaa niistä CLP-asetuksen mukaisesti
  • osallistuminen käynnissä olevaan kansainväliseen sääntelytoimintaan
  • julkisten verkkoseminaarien järjestäminen viimeisimmistä nanomateriaaleihin liittyvistä suuntauksista REACH- ja CLP-asetusten mukaisissa prosesseissa
  • Euroopan kemikaaliviraston nanomateriaaliasiantuntijaryhmän (Nanomaterials Expert Group) isännöinti; tämä epävirallinen asiantuntijaryhmä koostuu EU:n jäsenvaltioiden, Euroopan komission, kemikaaliviraston ja sidosryhmien akkreditoitujen järjestöjen asiantuntijoista; ryhmän tehtävänä on antaa nanomateriaaleihin liittyvää epävirallista neuvontaa REACH-, CLP- ja biosidivalmisteasetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä tieteellisistä ja teknisistä kysymyksistä
  • Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskuksen perustaminen

 

REACH-asetuksen noudattamisen valvonta

Kemikaalivirasto toimii yhdessä EU:n jäsenvaltioiden kanssa välittäjänä kahdessa REACH-asetuksen mukaisessa arviointiprosessissa: asiakirjojen ja aineen arvioinnissa.

Asiakirjojen arvioinnissa kemikaalivirasto voi tarkastaa minkä tahansa rekisteröintiasiakirjakokonaisuuden vaatimustenmukaisuuden. Vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen tavoitteena on tarkastaa, että kaikki tietovaatimukset täyttyvät. Jos niin ei ole, kemikaalivirasto voi pyytää lisätietoja tai ‑testejä.

Aineen arvioinnin tavoitteena on selvittää, aiheuttaako aine riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Kemikaalivirasto voi pyytää lisätietoja tai ‑testejä huolenaiheen todentamiseksi. Tähän prosessiin kuuluvat aineet on ilmoitettu aineiden arviointia koskevassa säännöllisesti päivitettävässä yhteisön toimintasuunnitelmassa.