Ympäristö

Meillä on tätä nykyä vastassamme vakavia ympäristöhaasteita, kuten puhtaaseen ilmaan ja juomaveteen ja terveeseen maaperään kohdistuvia uhkia. Nanomateriaalit ovat osoittautuneet erittäin lupaaviksi ilman ja veden käsittelyssä sovelluksissa, joilla vähennetään saastumista tehokkaammin. Mitä hyötyä niistä jo on yhteiskunnallemme ja mitä voimme odottaa niiltä tulevaisuudessa?

Nanomateriaalit ja nanotekniikka voivat auttaa tarjoamaan ratkaisuja joihinkin kohtaamiimme maailmanlaajuisiin ympäristöhaasteisiin. Jotkin näistä tekniikoista ovat jo olemassa, kun taas toiset ovat vielä kehitteillä.

Olemassa olevia sovelluksia ovat

  • raskasmetallien saastuttaman veden puhdistaminen
  • epäpuhtauksien poistaminen auton pakokaasuista käyttämällä laajan pinta-alan nanomateriaaleja katalysaattoreissa
  • nanomateriaalipohjaisten polttoaineen lisäaineiden käyttö polttoaineen palamisen tehostamiseen
  • öljyvuotojen puhdistaminen
  • päästöjen ja polttoaineen kulutuksen vähentäminen käyttämällä kevyempiä nanotekniikkaan perustuvia materiaaleja
  • itsestään puhdistuvat pinnat, joilla on kyky hajottaa epäpuhtauksia.

Nanomateriaalit ja nanotekniikka voivat myös auttaa puhtaan energian tuotannossa ja varastoinnissa, mikä voi vähentää fossiilisten polttoaineiden polttamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Nanomateriaaleja voidaan käyttää parantamaan aurinkopaneelien tehoa sekä sähkön varastointia helpottavien suuren kapasiteetin akkujen valmistuksessa ja pidemmälle kulkevien sähköautojen valmistuksessa.

Kaikkien uusien materiaalien ja tekniikoiden tavoin on olemassa mahdollisia vaaroja ja riskejä, joita on tutkittava ja arvioitava, jotta yhteiskunta voi hyötyä nanomateriaalien hyödyistä samalla kun ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien haittojen mahdollisuutta vähennetään.