Milieuonderzoek

In de loop der jaren zijn de zorgen over mogelijke milieurisico's die de productie en het gebruik van nanomaterialen meebrengen, toegenomen. Hoe levert door de EU gefinancierd onderzoek een bijdrage tot het aanpakken van deze zorgen?

De unieke eigenschappen van nanomaterialen stellen wetenschappers die zich bezighouden met de beoordeling van de milieurisico's ervan voor problemen. De analyse van de milieugevaren van nanomaterialen is een complexe aangelegenheid die vele verschillende gebieden van wetenschappelijke expertise bestrijkt.

Voor een degelijke en betrouwbare milieurisicobeoordeling moeten wetenschappers informatie verzamelen die relevant is voor de verschillende fasen van de volledige levenscyclus van een nanomateriaal, van de productie tot en met de recycling of verwijdering van het materiaal.

Hieronder valt:

  • informatie voor het karakteriseren van de fysisch-chemische eigenschappen van een nanomateriaal;
  • inzicht in waar het nanomateriaal in het milieu terechtkomt;
  • inzicht in welke organismen aan het nanomateriaal worden blootgesteld;
  • voorspelling van de blootstelling van water, bodem en sediment aan nanomaterialen;
  • inzicht in de vraag of en hoe nanomaterialen worden omgezet nadat ze in het milieu zijn terechtgekomen – met andere woorden de interactie van bepaalde nanomaterialen met andere chemische stoffen die in het milieu aanwezig zijn, zowel van nature voorkomende als door de mens vervaardigde.

Door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten zijn gericht op het verbeteren van beschikbare tools, testmethoden en technieken voor het controleren en meten van nanomaterialen in het milieu. Wetenschappers en regelgevers kunnen hierdoor niet alleen betrouwbaardere gegevens verkrijgen voor het beoordelen van de milieurisico's van nanomaterialen, maar ook vaststellen wanneer verdere risicobeheersmaatregelen nodig zijn.

Twee door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten – Managing Risks of Nanomaterials (MARINA, over de beheersing van risico's van nanomaterialen) en Sustainable Nanotechnologies (SUN, over duurzame nanotechnologieën) – hebben veelbelovende resultaten laten zien op het gebied van de beoordeling van milieublootstelling aan nanomaterialen en de opstelling van realistische milieublootstellingsscenario's. Uit de projecten zijn ook belangrijke aanbevelingen naar voren gekomen voor het verbeteren van de beschikbare testrichtsnoeren voor nanomaterialen, zodat instanties betere testmethoden en nieuwe gestandaardiseerde methoden voor de milieurisicobeoordeling van nanomaterialen kunnen ontwikkelen.