Nationale rapportageregelingen

Verschillende lidstaten hebben nationale initiatieven genomen om meer informatie over nanomaterialen uit de industrie te vragen. Deze nationale regelgevingen variëren in reikwijdte, maar ook in termen van welke informatie daadwerkelijk van bedrijven wordt gevraagd, vrijstellingen en voor het publiek beschikbare informatie. België, Frankrijk en Denemarken hebben op zichzelf staande inventarissen voor nanomaterialen, terwijl Noorwegen en Zweden een sectie voor nanomaterialen in hun reeds bestaande productregisters hebben opgenomen.

De gegevens die uit de Franse en Belgische nationale inventarissen zijn verzameld, worden ook opgenomen in de Search for Nanomaterials-database om de informatie gemakkelijk te kunnen zoeken en te koppelen aan informatie over de stof(fen) en nanovorm(en) die zijn verzameld in het kader van de REACH-verordening.

Voor meer informatie over nationale nanoregisters in Europa en hoe ze tot stand zijn gekomen, bezoek de open access Hoofdstuk 21 “Nanoregisters in Europe” door Abdelqader Sumrein [EN] dat deel uitmaakt van het boek “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

Het EUON, dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie, heeft de beschikbaarheid van het hoofdstuk voor een breder publiek gefinancierd.

 

Nationaal initiatief Registranten Belangrijkste uitzonderingen Informatievereisten Rapportering
FRANKRIJK:
Rapportageregeling - Nationaal besluit inzake verplichte rapportage van nanomaterialen

Fabrikanten, importeurs en distributeurs van stoffen, mengsels of voorwerpen die nanomaterialen bevatten in hoeveelheden van 100 g/jaar of meer.

De gebruikte definitie verschilt van de EU-aanbeveling en bevat de formulering “opzettelijk vervaardigd”. 

De verklaring geldt voor het gehele nationale grondgebied met uitzondering van Nieuw-Caledonië, Frans-Polynesië, Wallis en Futuna en de Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden.

De door een rechtspersoon ingevoerde of gedistribueerde hoeveelheid bedraagt minder dan 100 g/jaar per stof.

De stof als zodanig of opgenomen in een mengsel of in de vorm van voorwerpen die bedoeld zijn om een dergelijke stof af te wijzen, wordt rechtstreeks aan consumenten (het grote publiek) verkocht. 

Bedrijfsgegevens
Informatie over het nanomateriaal (inclusief fysisch-chemische gegevens) en beschikbare informatie over (eco)toxicologische eigenschappen
Jaarlijkse hoeveelheid
Gebruiksvormen van de stof
Identiteit van de professionele gebruikers

1 mei
(vanaf 2013)

BELGIË:
Register -
Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

Fabrikanten en importeurs die stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand of mengsels die een of meerdere stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand bevatten, op de markt brengen op Belgisch grondgebied in hoeveelheden van meer dan 100 g/jaar.

Distributeurs die nanomaterialen of mengsels die nanomaterialen bevatten, uitsluitend voor het gebruik door professionele gebruikers (bedrijven of personen die het product verwerven en gebruiken in het kader van hun economische activiteiten) op de markt brengen op Belgisch grondgebied in hoeveelheden van meer dan 100 g/jaar.

De definitie is gebaseerd op de aanbeveling van de EU, maar maakt een uitzondering voor in de natuur voorkomende, door andere dan chemische stoffen gemodificeerde stoffen.

Natuurlijke, niet chemisch gemodificeerde stoffen.

Pigmenten die in de handel worden gebracht in een mengsel, een voorwerp of een complex object.

Bedrijfs- en gebruikersinformatie
Algemene informatie
Naam en samenstelling van het mengsel
Chemische naam en formule van de stof
Hoeveelheid
Gebruik
Professionele gebruikers

1 januari
(vanaf 2015)
DENEMARKEN:
Productregistratie - Besluit betreffende het register van mengsels en producten die nanomaterialen bevatten

Fabrikanten of importeurs van mengsels en artikelen met nanomaterialen die bestemd zijn om op de Deense markt aan het grote publiek te worden verkocht.

De EU-aanbeveling voor een nanomateriaal wordt gebruikt.

Levensmiddelen en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen
Diervoeders
Geneesmiddelen
Medische hulpmiddelen
Cosmetische producten
Pesticiden
Afval
Mengsels en voorwerpen waarin het nanomateriaal de nanoparticulaire vorm is van stoffen die zijn opgenomen in bijlage IV of V bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
Mengsels en voorwerpen die in de natuur voorkomende nanomaterialen bevatten.
Voorwerpen waarin het nanomateriaal deel uitmaakt van een vaste matrix, tenzij slijtage, wassen, breken en een vergelijkbaar normaal gebruik van het voorwerp leiden tot het vrijkomen van vrije nanomaterialen.
Artikelen waarop het nanomateriaal direct als inkt wordt gebruikt op het artikel of op etiketten op het artikel, met inbegrip van kranten, tijdschriften, magazines, verpakkingen die niet in de massa gekleurd of geverfd zijn.
Textiel waarbij nanomateriaal wordt gebruikt als inkt of voor het verven van textiel.

Verf, houtconserveringsmiddel, lijm en vulstof die pigment op nanoschaal bevat, waarbij het pigment uitsluitend wordt toegevoegd om het mengsel te kleuren.
Voorwerpen van rubber of rubber onderdelen van voorwerpen die de nanomaterialen carbon black of siliciumdioxide bevatten.
Mengsels en voorwerpen die door particulieren voor eigen, niet-commercieel gebruik worden vervaardigd of ingevoerd.

Bedrijfsgegevens
Productinformatie (inclusief naam, hoeveelheid; professioneel gebruik, toepassingen)
Informatie over nanomateriaal (inclusief REACH-registratiestatus)
Chemische informatie over nanomateriaal (inclusief CAS/EU-nummer en chemische formule)

30 augustus
(vanaf 2015)
NOORWEGEN:
Productregistratie - Besluit betreffende de verplichte melding van chemische stoffen aan het nationaal productregister  

Algemene verplichting voor alle fabrikanten en importeurs om verslag uit te brengen over chemische stoffen die zijn ingedeeld overeenkomstig artikel 3 van de CLP-verordening en in hoeveelheden van 100 kg of meer per jaar in de handel worden gebracht. Als de chemische stof nanomaterialen bevat, moet dit in de melding worden aangegeven.

De EU-aanbeveling voor een nanomateriaal wordt gebruikt. 
Producten die geen chemische producten zijn
Niet-ingedeelde chemische stoffen
In hoeveelheden van minder dan 100 kg per jaar ingevoerde of geproduceerde chemische stoffen
Bepaalde chemische stoffen die bij wetgeving zijn:
Medische producten
Medische hulpmiddelen (waaronder bepaalde ontsmettingsmiddelen)
Cosmetische producten
Gewasbeschermingsmiddelen
Afval
Levensmiddelen
Diervoeders
Informatie die reeds bekend is bij de producent/fabrikant moet worden gerapporteerd. Daarnaast dient de door het nanomateriaal vervulde functie te worden gerapporteerd. Verplicht vanaf
maart 2013
ZWEDEN:
Productregistratie
Fabrikanten en importeurs van veel voorkomende chemische stoffen en biociden met nanomaterialen die in Zweden jaarlijks per product in hoeveelheden van meer dan 100 kg in de handel worden gebracht. Chemische stoffen die door een particulier op hobbyschaal worden gehanteerd in hoeveelheden van minder dan 100 kg per jaar. Informatie over het nanomateriaal (met inbegrip van fysisch-chemische gegevens) en beschikbare informatie over (eco)toxicologische eigenschappen.
Indien dergelijke informatie niet kan worden verstrekt, moet de aanvrager de reden daarvoor toelichten.
Voor pigmenten hoeft alleen te worden vermeld dat het materiaal een pigment is, zonder aanvullende informatie over cijfers.
Inwerkingtreding op
1 januari 2018

Referentie: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7