Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

De SAICM is een beleidskader om goed beheer van chemische stoffen op mondiaal niveau te bevorderen. Het hangt nauw samen met de doelen die in 2002 tijdens de Wereldtop voor duurzame ontwikkeling (WSSD) te Johannesburg werden overeengekomen.

Een van deze doelen heeft rechtstreeks betrekking op chemische stoffen. Hierin wordt gesteld dat: alle chemische stoffen in 2020 moeten worden geproduceerd en gebruikt op een manier die hun negatieve gevolgen voor mens en milieu aanzienlijk vermindert.

Binnen de SAICM is overeenstemming bereikt over een mondiaal actieplan om te komen tot een strategie om de WSSD-doelen te verwezenlijken. Dit plan bevat ook maatregelen met betrekking tot nanomaterialen, alsook bijvoorbeeld voor lood in verven, hormoonontregelende stoffen en pesticiden. Nanotechnologieën en gefabriceerde nanomaterialen zijn door de SAICM geïdentificeerd als een steeds dringender wordend beleidsvraagstuk.