Activiteiten van ECHA met betrekking tot nanomaterialen onder REACH en CLP

Aangezien de REACH- en CLP-bepalingen ook gelden voor nanomaterialen, moeten de industrie en autoriteiten aan hun verplichtingen voldoen en hun taken binnen de verschillende REACH-processen (bijv. registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen) en CLP-processen (bijv. indeling en etikettering) uitvoeren voor nanomaterialen, zoals zij voor elke andere vorm van een stof zouden doen.

Om dit mogelijk te maken heeft ECHA gewerkt aan een sterk partnerschap met belangrijke EU- en internationale regelgevende instanties om voldoende wetenschappelijke en regelgevingscapaciteit op te bouwen.

De Europese Commissie heeft in haar tweede evaluatie van de EU-wetgeving die van toepassing is op nanomaterialen, geconcludeerd dat REACH het best mogelijke kader voor het risicobeheer van nanomaterialen vormt wanneer deze als stoffen of mengsels voorkomen, maar gebleken is dat specifiekere eisen voor nanomaterialen binnen het kader nodig zijn.

Uit de ervaringen van ECHA is gebleken dat REACH nanospecifieke bepalingen nodig heeft om volledig effectief te zijn. De huidige situatie, waarin REACH impliciet van toepassing is op nanomaterialen zonder dat dit expliciet in de wettekst is vastgelegd, laat ruimte voor interpretatie door belanghebbenden.

 

De hoofdactiviteiten van ECHA:

  • Het ten uitvoer leggen van de verordeningen REACH, CLP en BPR voor nanomaterialen, met inbegrip van het verifiëren van de conformiteit van registratiedossiers.
  • Het delen van ervaringen met en het creëren van consensus bij bevoegde autoriteiten van de lidstaten en wetenschappelijke comités.
  • Het geven van feedback en advies aan registranten die op grond van de REACH-verordening stoffen met nanovormen willen registreren of er op grond van de CLP-verordening kennisgeving van willen doen.
  • Het deelnemen en bijdragen aan lopende internationale regelgevende activiteiten.
  • Het organiseren van webinars over de nieuwste ontwikkelingen in REACH- en CLP-processen die verband houden met nanomaterialen.
  • Het optreden als gastheer van de deskundigengroep inzake nanomaterialen van ECHA, die een informele adviesgroep is bestaande uit deskundigen uit de EU-lidstaten, de Europese Commissie, ECHA en erkende organisaties van belanghebbenden. De taak van de groep is informatie en advies te geven over wetenschappelijke en technische kwesties in verband met de tenuitvoerlegging van BPR (biociden), REACH en CLP (indeling, etikettering en verpakking) in relatie tot nanomaterialen.
  • Het oprichten van de EU Observatory for Nanomaterials.

 

Verifiëren van conformiteit met de REACH-verordening

Samen met de EU-lidstaten faciliteert ECHA twee verschillende beoordelingsprocessen in het kader van REACH: de dossier- en stoffenbeoordeling.

In het kader van de dossierbeoordeling kan ECHA voor elk registratiedossier een nalevingscontrole uitvoeren. Het doel van de nalevingscontrole is na te gaan of aan alle eisen inzake verplichte informatie is voldaan. Als dit niet het geval is, kan ECHA verzoeken om aanvullende informatie of tests.

Het doel van de beoordeling van stoffen is na te gaan of een stof een risico vormt voor de menselijke gezondheid of het milieu. ECHA kan verzoeken om aanvullende informatie of tests om zekerheid te krijgen op dit punt. De stoffen die voorwerp zijn van dit proces, worden aangegeven in de lijst van het communautaire voortschrijdende actieplan.