Ataskaitos

Mokslinės ataskaitos

 

Tinkamų in silico modeliavimo priemonių ir analogijos metodų tyrimas ir konkrečių nanomedžiagų (jų tipų) analogijos atvejų tyrimų rengimas

Šio tyrimo tikslas – atlikti išsamią esamų nanomedžiagų pavojingumo ir rizikos vertinimo kompiuterinių modelių ir in silico metodų ir priemonių analizę – sistemingai apžvelgti literatūrą, apklausti šios srities ekspertus ir parengti atitinkamus atvejų tyrimus.

Tyrimą užsakė Europos Sąjungos nanomedžiagų stebėsenos centras (EUON). EUON įsteigė ir prižiūri ECHA ir finansuoja Europos Komisija.

Tyrimą atliko „NovaMechanics Ltd.“, Nikosija (Kipras). 

Paskelbta: 2023 m. spalio mėn.

 

Alternatyvūs nanomedžiagų žmogui keliamų pavojų ir saugos vertinimo metodai, numatyti įvairiuose ES teisės aktuose, atsižvelgiant į nustatytus kosmetikos priemonių ir jų sudedamųjų dalių bandymų su gyvūnais draudimus

Tyrimo tikslas – išsamiai apžvelgti literatūrą apie naujojo požiūrio metodus, taikomus nanomedžiagų saugumui žmogui įvertinti, ir sudaryti esamų naujojo požiūrio metodų sąrašą, išskiriant patvirtintus, šiuo metu tvirtinamus ir perspektyviausius tvirtinti numatytus nanomedžiagų bandymų metodus.

Tyrimą užsakė Europos Sąjungos nanomedžiagų stebėsenos centras (EUON). EUON įsteigė ir prižiūri ECHA ir finansuoja Europos Komisija.

Tyrimą atliko „QSAR Lab Ltd.“, Gdanskas (Lenkija).

Paskelbta: 2023 m. rugpjūčio mėn.

 

Nanomedžiagų (biologinio) skaidymo, patvarumo ir saugaus projektavimo tyrimas

Išsamią literatūros apžvalgą, papildytą atitinkamų ekspertų ir EBPO apklausomis, apimantis tyrimas suteikia informacijos apie naujausius laimėjimus, esamas spragas ir mokslinių tyrimų poreikius, susijusius su nanomedžiagų ir jų atitinkamų organinių dangų (biologiniu) skaidymu ir patvarumu. Be to, analizuojama naujausia informacija apie saugų nanomedžiagų projektavimą.

Tyrimą užsakė Europos Sąjungos nanomedžiagų stebėsenos centras (EUON). EUON įsteigė ir prižiūri ECHA ir finansuoja Europos Komisija.

Tyrimą atliko „NovaMechanics Ltd.“, Nikosija (Kipras). 

Paskelbta: 2022 m. gruodžio mėn.

 

Grafeno, grafeno oksido ir kitų dvimačių medžiagų galimo poveikio sveikatai ir aplinkai vertinimas

Atliekant sistemingą literatūros apžvalgą apimantį tyrimą vertinamas galimas grafeno, grafeno oksido ir kitų dvimačių medžiagų poveikis sveikatai ir aplinkai.

Tyrimą „Grafeno, grafeno oksido ir kitų dvimačių medžiagų galimo poveikio sveikatai ir aplinkai vertinimas“ užsakė Europos Sąjungos nanomedžiagų stebėsenos centras (EUON).

ECHA įsteigtas ir Europos Komisijos finansuojamas EUON teikia informaciją apie ES rinkoje esančias nanomedžiagas.

Tyrimą atliko „Innovamol Consulting Srl“, Modena (Italija). 

Paskelbta: 2022 m. gruodžio mėn.

 

ES nanomedžiagų, taip pat cheminių medžiagų, rinkos, naudojimo būdų, kiekių ir pagrindinių veiklos vykdytojų, tyrimas

2021 m. Europos Sąjungos nanomedžiagų stebėsenos centras (EUON) užsakė Europos Sąjungos nanomedžiagų rinkos tyrimą, kurį atliko bendrovė „NovaMechanics Ltd.“.

Atlikus tyrimą sudarytas šiuo metu rinkoje esančių nanomedžiagų sąrašas ir nustatyti pagrindiniai rinkos dalyviai. Taip pat pateiktos 2021–2025 m. Europos nanomedžiagų rinkos augimo prognozės. Kadangi tyrimas atliktas iki karo Ukrainoje sukeltos krizės, jos poveikis tyrimo rezultatams nėra žinomas. 

EUON įsteigė ir prižiūri ECHA ir finansuoja Europos Komisija.

Tyrimą atliko „NovaMechanics Ltd.“, Nikosija (Kipras). 

Paskelbta: 2022 m. lapkričio mėn.

 

Nanomedžiagų gaminių gyvavimo ciklų, atliekų perdirbimo ir žiedinės ekonomikos tyrimas

Ataskaitą „Nanomedžiagų gaminių gyvavimo ciklų, atliekų perdirbimo ir žiedinės ekonomikos tyrimas“ užsakė Europos Sąjungos nanomedžiagų stebėsenos centras (EUON), įsteigtas ir prižiūrimas ECHA. EUON teikia informaciją apie ES rinkoje esančias nanomedžiagas. Jį finansuoja Europos Komisija. Tyrimą atliko „RPA Europe“. 

Paskelbta: 2021 m. lapkričio mėn.

 

Kaip visuomenė suvokia nanomedžiagas ir jų saugą ES

Šiame tyrime aiškinamasi, kaip penkių Europos šalių – Austrijos, Bulgarijos, Suomijos, Prancūzijos ir Lenkijos – visuomenė suvokia pagamintas nanomedžiagas kaip grupę ir jų naudojimą įvairiuose vartojimo produktuose, taip pat tiriami pirkimo įpročiai, pasitikėjimas valdžios institucijomis, tinkamiausi informacijos šaltiniai ir ženklinimo reikalavimai. 

Paskelbta: 2020 m. lapkričio mėn.

 

Kritinė veiksnių, lemiančių nanomedžiagų absorbciją per odą, ir esamų absorbcijos per odą vertinimo priemonių peržiūra

Atliekant tyrimą surinkta, įvertinta ir apibendrinta turima informacija apie vartojimo prekėse ir darbo aplinkoje naudojamų nanomedžiagų įsiskverbimą ir absorbciją per odą. Jame buvo analizuojami bandymų duomenys, įskaitant vivo ir ex vivo tyrimus. Taip pat buvo tiriama pažeistos ir nepažeistos odos bei įvairių bandymo schemų ir metodų įtaka ir analizuojamos nanomedžiagų savybės, įskaitant dalelių dydį ir paviršiaus krūvį. Daugiausia dėmesio buvo skiriama medžiagoms, kurių tirpimo sparta nėra didelė.

Paskelbta: 2020 m. gegužės mėn.

 

Kritinė nanomedžiagų toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi tyrimų peržiūra

Šiame tyrime kritiškai įvertintos dabartinės žinios, surinktos atlikus tyrimus, kuriuose buvo tiriamas pagamintų nanomedžiagų toksiškumas reprodukcijai ir vystymuisi. Nustatytos atitinkamos literatūros duomenų bazės ir atitinkami paieškos terminai ir peržiūrėta literatūra, siekiant rasti publikacijas su in vivo duomenimis, kuriose pagamintų nanomedžiagų toksiškumas reprodukcijai ir vystymuisi buvo analizuojamas pagal žmogaus ekspozicijos būdą.

Paskelbta: 2020 m. balandžio mėn.

 

Vadinamųjų naujos kartos nanomedžiagų rinkos padėties tyrimas

Vykdant šį tyrimą atlikta literatūroje pateiktų naujos kartos nanomedžiagų apibrėžčių analizė ir pasiūlyta patobulinimų, kad būtų galima sudaryti antros ir paskesnės kartos nanomedžiagų, kurios jau yra rinkoje arba kurias ketinama pateikti rinkai per ateinančius penkerius metus, sąrašą. Jame buvo vertinamas REACH ir CLP terminų „cheminė medžiaga“, „mišinys“ ir „gaminys“ tinkamumas ir iš dalies pakeistuose REACH prieduose numatyti apibūdinimo bei identifikavimo parametrai, susiję su naujos kartos nanomedžiagomis.

Paskelbta: 2019 m. rugsėjis

 

Literatūros apie nanomedžiagų kaip pigmentų naudojimą ir riziką Europos Sąjungoje tyrimas

Ataskaitoje apžvelgiama, kaip specialistams, darbuotojams ar vartotojams saugiai naudoti nanometrinio dydžio pigmentus. Siekiant išsiaiškinti dabartinę padėtį nuodugniai peržiūrėta literatūra ir analizuoti nacionalinių nanomedžiagų inventorių duomenys. Ataskaitoje pateikiamas šiuo metu ES rinkoje nustatytų nanometrinio dydžio pigmentų sąrašas ir aptariama galima rizika, kylanti dėl jų naudojimo dažuose, dangose, spausdintuvo dažų kasetėse, asmens higienos produktuose, tatuiruočių dažuose ir kitokioms paskirtims.

Paskelbta: 2018 m. rugsėjo mėn.

 

Kritinė ES rinkoje platinamų pagamintų nanomedžiagų rinkos tyrimams naudojamų duomenų šaltinių, metodų, parametrų ir lemiamų veiksnių svarbos ir patikimumo peržiūra

Ataskaitoje pateikiami kritinės ES rinkoje platinamų pagamintų nanomedžiagų rinkos tyrimams naudojamų duomenų šaltinių, metodų, parametrų ir lemiamų veiksnių svarbos ir patikimumo peržiūros rezultatai. Ja remiantis galima atlikti ir rengti naujus ES rinkoje esančių nanomedžiagų tyrimus. Ataskaitoje pirmiausia analizuojami duomenų šaltiniai, metodai ir parametrai, kurie jau naudojami atliekant tokius rinkos tyrimus, ir nustatomas, siūlomas ir analizuojamas tolesnis optimalus šių duomenų šaltinių, metodų, parametrų ir lemiamųjų veiksnių derinys.

Paskelbta: 2018 m. liepos mėn.

Administracinės ataskaitos

 

Europos Sąjungos nanomedžiagų stebėsenos centro (EUON) ex post vertinimas

Atliekant ex post vertinimą vertinamas stebėsenos centro veiklos veiksmingumas, nuoseklumas, ES pridėtinė vertė ir naudingumas, siekiant suprasti, ar jis pasiekė pagrindinius tikslus, nustatyti jo darbo pridėtinę vertę suinteresuotiesiems subjektams, galimus trūkumus, kuriuos reikia šalinti, taip pat sėkmės veiksnius.

Paskelbta: 2019 m. liepos mėn.