Nacionalinės ataskaitų teikimo sistemos

Kelios valstybės narės nacionaliniu mastu ėmėsi iniciatyvos prašydamos pramonės atstovų pateikti daugiau informacijos apie nanomedžiagas. Skiriasi ne tik šių nacionalinių reglamentavimo aktų taikymo sritis, bet ir informacijos, kurios įmonių faktiškai prašoma pateikti, pobūdis, išimtys ir visuomenei prieinama informacija. Belgija, Prancūzija ir Danija turi atskirus nanomedžiagų aprašus, o Norvegija ir Švedija į jau esamus produktų registrus įtraukė nanomedžiagoms skirtą skirsnį.

Iš Prancūzijos ir Belgijos nacionalinių aprašų surinkti duomenys taip pat įtraukiami į Search for Nanomaterials (Nanomedžiagų paieškos) duomenų bazę, kurioje paprasta ieškoti informacijos ir ją susieti su informacija apie cheminę (-es) medžiagą (-as) ir nanoformą (-as), surinkta pagal REACH reglamentą.

Norėdami daugiau sužinoti apie nacionalinius nanoregistrus Europoje ir kaip jie atsirado, skaitykite Abdelqader Sumrein parengto leidinio “Nanoregisters in Europe” [EN] atvirosios prieigos 21 skyrių, kuris yra knygos “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN] dalis.

EUON, kurią finansuoja Europos Komisija, skyrė lėšų, kad skyrius būtų prieinamas plačiajai visuomenei.

 

Nacionalinė iniciatyva Registruotojai Pagrindinės išimtys Informacijai keliami reikalavimai Ataskaitos
PRANCŪZIJA:
Sertifikavimo sistema - Nacionalinis dekretas dėl privalomo ataskaitų apie nanomedžiagas teikimo

Cheminės medžiagos, mišinio ar gaminio, kurio sudėtyje yra nanomedžiagų, kurių kiekis yra 100 g per metus arba didesnis, gamintojai, importuotojai ir platintojai.

Vartojama apibrėžtis skiriasi nuo vartojamos ES rekomendacijose ir reiškia sąmoningai gaminamą. 

Reikalavimas deklaruoti taikomas visai nacionalinei teritorijai, išskyrus Naująją Kaledoniją, Prancūzijos Polineziją, Volisą ir Futūną bei Prancūzijos Pietų ir Antarkties Sritis.

Juridinio asmens importuojamas arba platinamas kiekis yra mažesnis nei 100 g per metus vienai cheminei medžiagai.

Pati cheminė medžiaga, arba esanti mišinyje, arba kaip gaminiai, skirti tokiai medžiagai atmesti, parduodami tiesiogiai vartotojams (plačiajai visuomenei). 

Informacija apie įmonę
Informacija apie nanomedžiagą (įskaitant fizikinius ir cheminius duomenis) ir turima informacija apie toksikologines (ekotoksikologines) savybes
Metinis kiekis
Cheminės medžiagos naudojimo būdai
Profesionalių naudotojų tapatybė

Gegužės 1 d.
(nuo 2013 m.)

BELGIJA:
Registras - Karališkasis dekretas dėl nanodalelių pavidalu pagamintų cheminių medžiagų teikimo rinkai

Gamintojai ir importuotojai, kurie Belgijos teritorijoje Belgijos rinkai tiekia didesnį nei 100 g per metus nanomedžiagų arba mišinių, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų, kiekį.

Platintojai, kurie Belgijos teritorijoje Belgijos rinkai tiekia didesnį nei 100 g per metus nanomedžiagų arba mišinių, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų, kiekį išimtinai profesionaliems naudotojams (bendrovėms arba asmenims, įsigyjantiems ir naudojantiems gaminį vykdydami savo ekonominę veiklą).

Apibrėžtis pagrįsta ES rekomendacijomis, tačiau taikoma išimtis natūraliai atsiradusioms, ne chemiškai modifikuotoms cheminėms medžiagoms.

Natūralios, chemiškai nemodifikuotos medžiagos.

Pigmentai, kai jie pateikiami rinkai mišinio, gaminio ar sudėtinio objekto sudėtyje.

Informacija apie įmonę ir naudotoją
Bendra informacija
Mišinys ir mišinio sudėtis
Cheminės medžiagos pavadinimas ir formulė
Kiekis
Naudojimo būdai
Profesionalūs naudotojai

Sausio 1 d.
(nuo 2015 m.)
DANIJA:
Gaminių registras - Įsakymas dėl mišinių ir gaminių, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų, registracijos

Mišinių ir gaminių, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų, skirtų parduoti plačiajai visuomenei Danijos rinkoje, gamintojai ar importuotojai.

Naudojamos ES rekomendacijos dėl nanomedžiagų.

Maisto produktai ir su maistu besiliečiančios medžiagos
Pašarai
Vaistiniai preparatai
Medicinos priemonės
Kosmetikos gaminiai
Pesticidai
Atliekos
Mišiniai ir gaminiai, kurių sudėtyje esanti nanomedžiaga priskiriama nanoskalės medžiagoms, išvardytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) IV arba V prieduose.
Mišiniai ir gaminiai, kurių sudėtyje yra natūralių nanomedžiagų.
Gaminiai, kurių sudėtyje esanti nanomedžiaga yra pastovios matricos dalis, išskyrus atvejus, kai dėl dėvėjimosi, pažeidimo, plovimo, gedimo ir panašaus įprasto gaminio naudojimo išsiskiria laisvos nanomedžiagos.
Gaminiai, ant kurių nanomedžiaga naudojama kaip rašalas tiesiogiai ant gaminio arba ant gaminio esančiose etiketėse, įskaitant laikraščius, periodinius leidinius, žurnalus, pakuotes, kurių visa masė nedažyta.
Tekstilės gaminiai, kuriuose nanomedžiaga naudojama kaip rašalas arba tekstilės gaminių dažymui.
Dažai, medienos konservantai, klijai ir užpildai, kurių sudėtyje yra nanoskalės pigmento, kai pigmentas dedamas tik mišiniui nudažyti.
Gaminiai iš gumos arba guminės gaminių dalys, kurių sudėtyje yra suodžių arba silicio dioksido nanomedžiagų.
Mišiniai ir gaminiai, kuriuos gamina arba importuoja fiziniai asmenys savo nekomerciniam naudojimui.

Informacija apie įmonę
Informacija apie gaminį (įskaitant pavadinimą, kiekį, profesinį naudojimą, pritaikymą)
Informacija apie nanomedžiagą (įskaitant registracijos būseną pagal REACH)
Cheminė informacija apie nanomedžiagą (įskaitant CAS/ES numerį ir cheminę formulę)

Rugpjūčio 30 d.
(nuo 2015 m.)
NORVEGIJA:
Gaminių registras - Įsakymas dėl privalomo cheminių medžiagų deklaravimo nacionaliniame produktų registre  

Bendras reikalavimas visiems gamintojams ir importuotojams pranešti apie chemines medžiagas, kurios klasifikuojamos pagal CLP reglamento 3 straipsnį ir kurių teikiama rinkai 100 kg ar daugiau per metus. Jei cheminės medžiagos sudėtyje yra nanomedžiagų, tai turi būti nurodyta deklaracijoje.

Naudojamos ES rekomendacijos dėl nanomedžiagų. 
Gaminiai, kurie nėra cheminės medžiagos
Neklasifikuojamos cheminės medžiagos
Cheminės medžiagos, kurių importuojama arba pagaminama mažiau nei 100 kg per metus
Tam tikros cheminės medžiagos, kurioms taikomos išimtys pagal reglamentus:
Medicininiai produktai
Medicinos priemonės (įskaitant tam tikras dezinfekcijos priemones)
Kosmetikos gaminiai
Augalų apsaugos produktai
Atliekos
Maisto produktai
Pašarai
Reikia pateikti informaciją, kuri jau yra žinoma gamintojui ir (arba) pramoniniam gamintojui. Be to, reikia nurodyti nanomedžiagos atliekamą funkciją. Privaloma nuo
2013 m. kovo mėn.
ŠVEDIJA:
Gaminių registras
Švedijos rinkai teikiamų bendrųjų cheminių medžiagų ir biocidų, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų, kurių kiekis yra didesnis nei 100 kg vienam produktui per metus, gamintojai ir importuotojai. Cheminės medžiagos, kurių mažiau nei 100 kg per metus mėgėjiškoje aplinkoje tvarko privatus asmuo. Informacija apie nanomedžiagą (įskaitant fizikinius ir cheminius duomenis) ir turima informacija apie toksikologines (ekotoksikologines) savybes.
Jeigu tokios informacijos pateikti negalima, pareiškėjas turi paaiškinti priežastį.
Pigmentų atveju reikia tik nurodyti, kad medžiaga yra pigmentas, nepateikiant jokios papildomos informacijos apie numerius.
Įsigalioja
2018 m. sausio 1 d.

Nuoroda: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7