Darbinieku aizsardzība

Worker with hard hat

ES darbuotojų apsaugos teisės aktai taikomi cheminėms medžiagoms ir atitinkamai – nanomedžiagoms, nors konkrečiai šios medžiagos ir nėra nurodomos. Visų pirma tai Pagrindų direktyva 89/391/EEB, Cheminių medžiagų direktyva 98/24/EB ir Kancerogenų ir mutagenų direktyva 2004/37/EB, taip pat REACH ir CLP reglamentai. Tai reiškia, kad pagal teisės aktus darbdaviai privalo įvertinti ir valdyti cheminių medžiagų, įskaitant nanomedžiagas, keliamą riziką darbe. Po to būtina imtis veiksmų, siekiant pašalinti arba kuo labiau sumažinti tokią riziką. Pirmosios priemonės, kurias derėtų apsvarstyti, yra rizikos pašalinimas arba medžiagų ir procesų pakeitimas mažiau pavojingomis medžiagomis ir procesais. Jei tai neįmanoma, poveikis darbuotojams turi būti kuo labiau sumažintas užtikrinant prevenciją, pagrįstą tokia kontrolės priemonių hierarchija:

  1. techninės kontrolės priemonės vietoje;
  2. organizacinės priemonės ir
  3. asmeninės apsaugos priemonės (kraštutiniu atveju).

Padėtį reikėtų stebėti, taip pat reikėtų reguliariai įvertinti taikomų priemonių veiksmingumą.

Nors dar yra daug neapibrėžtumo, esama susirūpinimo dėl nanomedžiagų keliamo pavojaus saugai ir sveikatai. Todėl, vykdydami rizikos valdymą ir pasirinkdami prevencijos priemones, darbdaviai kartu su darbuotojais turėtų taikyti atsargumo principą.