Reglamentas

 

Europos Sąjungoje nanomedžiagoms taikoma tokia pat griežta reguliavimo sistema, kuria užtikrinamas saugus visų cheminių medžiagų ir mišinių naudojimas, t. y. REACH ir CLP reglamentai. Tai reiškia, kad reikia įvertinti pavojingas nanoformos cheminių medžiagų savybes ir užtikrinti saugų tokių medžiagų naudojimą. Konkrečių sektorių teisės aktuose, pvz., maistą, biocidus ir kosmetikos gaminius reglamentuojančiuose teisės aktuose, taip pat yra su nanomedžiagomis susijusių nuostatų.

Siekdama apibrėžti nanomedžiagų sąvoką, Europos Komisija pateikė rekomendaciją, kuri yra pagrįsta tik medžiagos sudedamųjų dalelių dydžiu ir kurioje neatsižvelgiama į tokių dalelių pavojingumą ar riziką. Ši apibrėžtis apima natūralias, atsitiktines ar pagamintas medžiagas ir ja yra grindžiamas šiai medžiagų grupei taikomų reguliavimo nuostatų įgyvendinimas. Vis dėlto tam tikrose teisėkūros srityse su nanomedžiagomis susijusias teisines prievoles lemia aplinkybė, kad nanomedžiagos, palyginti su didesnėmis dalelėmis, gali turėti kitokias savybes.

Visos cheminės medžiagos, kurioms taikomas REACH reglamentas, jei jas norima ES teisėtai gaminti ar į ją importuoti, turi būti įregistruotos. Priklausomai nuo rinkai pateikiamo kiekio, gamintojai ir (arba) importuotojai, atlikdami registraciją, privalo pateikti informaciją apie poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai ir apie pavojingas nanoformas – poveikio įvertinimą per gyvavimo ciklą.

Tokių pat prievolių reikia laikytis ir dėl nanomedžiagų. Jei cheminės medžiagos turi pavojingų savybių, pagal Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentą reikalaujama, kad apie jas būtų pranešta ECHA, ir kad jos būtų paženklintos ir supakuotos taip, kad chemines medžiagas būtų galima saugiai naudoti.

Atlikdamos REACH registraciją, įmonės turėtų laikytis skaidrumo principo ir aiškiai nurodyti, kaip buvo išspręstas nanoformų saugumo klausimas, įskaitant priemones, kurių reikia norint tinkamai kontroliuoti galimą riziką. ECHA rekomendaciniuose dokumentuose pateikiama papildoma įmonėms skirta pagalbinė medžiaga, kurioje paaiškinama, kaip nustatyti savo nanoformas ir pranešti apie jų savybes.

Be REACH ir CLP reglamentų, ES taip pat galioja su konkrečiais sektoriais susiję teisės aktai, kuriais reglamentuojamos konkrečios produktų grupės. Jie taikomi, pvz., biocidams, augalų apsaugos produktams, kosmetikos gaminiams, vaistams, žaislams, maistui ir elektros prekėms.

Su aplinkos, darbuotojų ir vartotojų apsauga susiję teisės aktai ES paprastai įgyvendinami direktyvų forma. Jei nanomedžiagos kelia riziką aplinkai, darbuotojams ar vartotojams, teisės aktuose nustatytos bendrosios taisyklės nanomedžiagoms taikomos tokia pat tvarka, kaip ir kitoms cheminės medžiagos formoms. Direktyvų pavyzdžiai: Vandens pagrindų direktyva, Direktyva dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, ir Direktyva dėl žaislų saugos.