UNEP ir UNITAR

United Nations logo

UNEP ir UNITAR ypač daug dėmesio skiria išsivysčiusių ir besivystančių šalių gebėjimų stiprinimui.

Kartu su per pastaruosius penkerius metus įgyvendinama Tarpšakinių organizacijų patikimo cheminių medžiagų valdymo programa (angl. IOMC) buvo surengta keletas regioninių praktinių seminarų, siekiant sukaupti daugiau žinių, kaip nacionaliniu lygmeniu atlikti šių nanomedžiagų rizikos vertinimą ir kaip jas valdyti.

UNEP ir UNITAR darbas taip pat suteikė galimybę šalims finansiškai prisidėti prie besivystančių šalių pajėgumo didinimo, kad jos galėtų spręsti su nanosauga susijusius klausimus.