Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

SAICM – tai politinė sistema, kurioje pasauliniu lygmeniu skatinamas patikimas cheminių medžiagų valdymas. Ši sistema yra glaudžiai susijusi su tikslais, dėl kurių susitarta pasauliniame aukščiausiojo lygio susitikime darnaus vystymosi klausimais (Rio+10), kuris 2002 m. įvyko Johanesburge.

Vienas iš šių tikslų yra tiesiogiai susijęs su cheminėmis medžiagomis. Jame nurodyta: „iki 2020 m. cheminės medžiagos turėtų būti naudojamos ir gaminamos taip, kad būtų iš esmės sumažintas jų neigiamas poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai.“

Remiantis SAICM buvo sudarytas susitarimas dėl „pasaulinio veiksmų plano“, kuriuo sukuriama Rio+10 tikslų įgyvendinimo strategija. Šiame plane numatyti ir su nanomedžiagomis susiję veiksmai, taip pat veiksmai, susiję su, pvz., švino naudojimu dažuose, endokrininius sutrikimus sukeliančiomis medžiagomis ir pesticidais. Nanotechnologijos ir pagamintos nanomedžiagos pagal SAICM įvardijamos kaip naujas šios srities politikos klausimas.