ECHA veikla, susijusi su nanomedžiagomis, pagal REACH ir CLP reglamentus

Kadangi REACH ir CLP reglamentai taikomi ir nanomedžiagoms, įmonės ir institucijos privalo gebėti vykdyti su nanoformomis, kaip ir su visomis kitomis cheminių medžiagų formomis, susijusias užduotis, kurios jai pavestos pagal įvairius REACH (pvz., registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) ir CLP reglamentų procesus (pvz., klasifikavimo ir ženklinimo).

Šiuo tikslu ECHA tvirtai bendradarbiauja su pagrindinėmis ES ir tarptautinėmis reguliavimo įstaigomis, kad sukurtų pakankamus mokslinius ir reguliavimo gebėjimus.

Europos Komisija savo antrojoje nanomedžiagų reguliavimo peržiūros ataskaitoje padarė išvadą, kad REACH reglamente nustatyta geriausia įmanoma nanomedžiagų, kurios yra cheminių medžiagų formos arba naudojamos mišiniuose, rizikos valdymo sistema, tačiau paaiškėjo, kad pačioje sistemoje reikia nustatyti konkretesnius nanomedžiagoms taikomus reikalavimus.

Tačiau iš ECHA patirties matyti, kad REACH reglamente reikia įtvirtinti su nanomedžiagomis susijusias konkrečias nuostatas, tik tokiu atveju reglamentas bus visapusiškai veiksmingas. Dėl dabartinės situacijos, kurioje REACH reglamentas taikomas nanomedžiagoms pagal nutylėjimą aiškiai to nenurodant teisiniame tekste, atsirado galimybės suinteresuotiesiems subjektams daryti savo interpretacijas.

 

Pagrindinė ECHA veikla:

  • REACH, CLP reglamentų ir BPR įgyvendinimas nanomedžiagų atžvilgiu, įskaitant, pvz., registracijos dokumentacijų atitikties tikrinimą.
  • Dalijimasis patirtimi su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir moksliniais komitetais ir konsensuso paieškos.
  • Grįžtamosios informacijos ir patarimų registruotojams teikimas, kurie nori pagal REACH reglamentą įregistruoti nanoformos chemines medžiagas arba pagal CLP reglamentą pranešti apie tokias chemines medžiagas.
  • Dalyvavimas ir prisidėjimas prie nuolatinės tarptautinės reguliavimo veiklos.
  • Internetinių seminarų rengimas siekiant aptarti naujausias tendencijas nanomedžiagų srityje, susijusias su REACH ir CLP reglamentų procesais.
  • Vadovavimas ECHA nanomedžiagų ekspertų grupei, kuri veikia kaip neoficiali patariamoji grupė, sudaryta iš ES valstybių narių, Europos Komisijos, ECHA ir akredituotų suinteresuotųjų subjektų organizacijų ekspertų. Darbo grupės įgaliojimai apima „neoficialų konsultavimą visais moksliniais ir techniniais klausimais, susijusiais su BPR, REACH ir CLP teisės aktų įgyvendinimu nanomedžiagų atžvilgiu“.
  • ES nanomedžiagų stebėsenos centro sukūrimas.

 

Atitikties patikra pagal REACH reglamentą

Kartu su ES valstybėmis narėmis ECHA sudaro palankesnes sąlygas vykdyti du skirtingus vertinimo procesus pagal REACH reglamentą: dokumentacijos vertinimą ir cheminės medžiagos vertinimą.

Atlikdama dokumentacijos vertinimą, ECHA gali atlikti bet kurios registracijos dokumentacijos atitikties patikrą. Atitikties patikros tikslas – patikrinti, ar įvykdyti visi informacijai keliami reikalavimai. Jei taip nėra, ECHA gali prašyti pateikti papildomą informaciją arba atlikti bandymą.

Cheminės medžiagos vertinimo tikslas – išsiaiškinti, ar cheminė medžiaga kelia riziką žmogaus sveikatai arba aplinkai. ECHA gali prašyti papildomos informacijos arba atlikti bandymą, kad patikrintų susirūpinimą keliančias aplinkybes. Cheminės medžiagos, kurioms taikoma ši procedūra, nurodytos koreguojamame Bendrijos veiksmų plane.