EBPO

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

EBPO yra parengusi ilgalaikę cheminių medžiagų valdymo programą ir atliko pagrindinį vaidmenį derinant reguliavimo metodus, kurie taikomi atliekant cheminių medžiagų bandymus ir vertinant jų pavojingumą. Dėl pagrindinių šios veiklos paskatų susitarta tarptautiniu lygmeniu, t. y. bandymų rekomendacijos ir geros laboratorinės praktikos (GLP) principai.

Kartu taikant šias rekomendacijas ir principus, buvo sukurtos sąlygos, kuriomis pagal EBPO bandymų rekomendacijas atliktą bandymą pripažįsta šalių, kurios sutiko laikytis abipusio duomenų pripažinimo (angl. MAD) principo, institucijos. MAD principas yra teisiškai privaloma priemonė, palengvinanti tarptautinį informacijos pripažinimą siekiant įvertinti cheminių medžiagų saugumą reguliavimo tikslais. Tai padėjo gerokai sumažinti bandymų išlaidas ir bandymams reikalingų gyvūnų skaičių.

Šiandien didžioji dalis chemines medžiagas reglamentuojančių teisės aktų, galiojančių viso pasaulio industrializuotose šalyse, yra pagrįsti EBPO cheminių medžiagų programos rezultatais. Tą patį galima pasakyti apie nanomedžiagų pavojingumo vertinimą. EBPO Tarybos 2013 m. rekomendacijoje dėl pagamintų nanomedžiagų saugumo bandymų ir vertinimo nurodyta, kad dabartinės tarptautinės ir nacionalinės cheminių medžiagų reguliavimo sistemos yra tinkamos valdant su pagamintomis nanomedžiagomis susijusią riziką. Tačiau taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad šias ir kitas valdymo sistemas vis tiek gali prireikti pritaikyti prie konkrečių pagamintų nanomedžiagų savybių.

2006 m. EBPO sudarė Pagamintų nanomedžiagų darbo grupę (angl. WPMN), kad pradėtų diskusijas dėl nanomedžiagų pavojaus ir rizikos vertinimo. Pagrindinis iki šiol pasiektas rezultatas – tai galimybių pritaikyti EBPO bandymų gaires 11 dažniausiai naudojamų nanomedžiagų įvertinimas. Įgyvendinant projektą įdėta labai daug pastangų ir atlikta daugiau nei 700 tyrimų. EBPO rezultatus paskelbė 2015 m.