REACH reglamento informacijai keliamų reikalavimų ir galimų metodų apžvalga

Teisės aktais reglamentuojami nanomedžiagų saugos bandymai grindžiami tarptautiniu mastu suderintais ir pripažintais metodais (pvz., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bandymų gairėmis), kuriais siekiama užtikrinti, kad skirtingose laboratorijose bandymai būtų atliekami vienodai, o gauti duomenys būtų aktualūs ir patikimi. Šie metodai dažnai peržiūrimi ir koreguojami atsižvelgiant į tuo metu turimas mokslo žinias;

EUON stebi bandymų gairių, skirtų reguliavimo tikslams, pakeitimus. Čia galite rasti atnaujintą bandymų gairių arba šiuo metu rengiamų bandymų gairių, reglamentuojančių nanomedžiagų saugos bandymus pagal REACH reglamentą, sąrašą. Gairės atitinka naujausius REACH informacijos reikalavimus.

Last update: 03 April 2023

Pakitimas

REACH priedas

Su nanomedžiagomis susijusio pakeitimo paaiškinimas

ECHA rekomendacijos

Metodų/ standartų/ protokolų apžvalga

FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Dalelių dydžio skirstinys, nurodant kokią sudėtyje esančių dalelių dalį sudaro 1–100 nm dydžio dalelės

VI

Nanoformų ir nanoformų grupių apibūdinamieji parametrai.

R7-1 priedėlyje dėl nanoformų, taikomame R7a skyriui, taip pat iš dalies aptariami informacijai keliami reikalavimai.

Aptariama nanoformų ir (arba) nanoformų grupių registracijos rekomendacijose. Be to, iš dalies aptariama ir R7-1 priedėlyje dėl nanoformų, taikomame R7a skyriaus „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“ skirsnyje „Granuliometrija“.

Patarimai rekomendacijose dėl nanoformų ir nanoformų grupių, suderintose su EBPO BG 125 dėl nanomedžiagų dalelių dydžio ir nanomedžiagų dalelių dydžio pasiskirstymo.

Paviršiaus funkcionalizavimo arba apdorojimo aprašymas ir kiekvienos medžiagos identifikavimas, įskaitant IUPAC pavadinimą ir CAS arba EB numerį

VI

Nanoformų ir nanoformų grupių apibūdinamieji parametrai.

R7-1 priedėlyje dėl nanoformų, taikomame R7a skyriui, taip pat iš dalies aptariami informacijai keliami reikalavimai.

Aptariama nanoformų ir (arba) nanoformų grupių registracijos rekomendacijose.

Patarimai rekomendacijose dėl nanoformų ir nanoformų grupių.

Šiuo metu galima naudoti tyrimų projektų protokolus ir (arba) bendruosius metodus, į kuriuos atsižvelgiama dabartinėse ECHA rekomendacijose.

EBPO WNT projektas 1.6: Nuo 2019 m. rengiamos gairės dėl nano ir mikro masto medžiagų paviršiaus chemijos ir dangų nustatymo ir kiekybinio įvertinimo.

Forma, matmenų santykis ir kitas morfologinis apibūdinimas: kristališkumas, informacija apie darinių struktūrą

VI

Nanoformų ir nanoformų grupių apibūdinamieji parametrai.

​​​​​​​R7-1 priedėlyje dėl nanoformų, taikomame R7a skyriui, taip pat iš dalies aptariami informacijai keliami reikalavimai.

Aptariama nanoformų ir (arba) nanoformų grupių registracijos rekomendacijose.

Patarimai rekomendacijose dėl nanoformų ir nanoformų grupių, suderintose su EBPO BG 125 dėl nanomedžiagų dalelių dydžio ir nanomedžiagų dalelių dydžio pasiskirstymo.

Šiuo metu galima naudotis tyrimų projektų protokolais ir (arba) standartiniais metodais ir (arba) moksline literatūra siekiant nustatyti kristališkumą / darinių struktūrą.

Specifinis paviršiaus plotas (tūrio arba masės vienete)

VI

Nanoformų ir nanoformų grupių apibūdinamieji parametrai.

​​​​​​​R7-1 priedėlyje dėl nanoformų, taikomame R7a skyriui, taip pat iš dalies aptariami informacijai keliami reikalavimai.

Aptariama nanoformų ir (arba) nanoformų grupių registracijos rekomendacijose.

ISO/TR 14187 supažindinama (ir pateikiami tam tikri pavyzdžiai), kokios informacijos apie nanostruktūrines medžiagas galima gauti naudojant paviršiaus analizės priemones. Nurodomi ne mažiau svarbūs bendrieji klausimai ar uždaviniai, kylantys siekiant apibūdinti nanostruktūrines medžiagas, ir su individualiais metodais susijusios konkrečios galimybės arba užduotys.

2022 m. birželio mėn. paskelbtos naujos EBPO bandymų gairės EBPO BG 124 dėl pagamintų nanomedžiagų savitojo paviršiaus ploto nustatymo.

 

7.7 Tirpumas

VII

Taip pat turi būti nustatyta tirpimo sparta.

Dispersijos iškraipomojo poveikio vertinimas.
 

R7a rekomendacijos priedėlyje pateikiama naujausia informacija ir patarimai, kaip atlikti bandymus. (R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7a skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“).

Gairės Nr. 318 dėl nanomedžiagų tirpimo ir dispersijos stabilumo tikrinimo ir duomenų naudojimo atliekant tolesnius aplinkos tyrimus ir vertinimą | Excel

EBPO WNT projektas 1.5: Šiuo metu rengiamos naujos gairės ir (arba) bandymų gairės dėl nanomedžiagų tirpumo ir tirpimo spartos vandenyje ir atitinkamose sintetinėse biologinėse terpėse nustatymo.

EBPO WNT projektas 3.10: Šiuo metu rengiamos naujos bandymų gairės dėl nanomedžiagų tirpimo vandens aplinkoje spartos.

7.8 Oktanolio/ vandens pasiskirstymo koeficientas

VII

Kai netaikomas „Kow“ koeficientas, reikia atsižvelgti į dispersijos stabilumą.

R7a rekomendacijos priedėlyje pateikiama naujausia informacija ir patarimai, kaip atlikti bandymus. R7-1 priedėlyje dėl nanoformų, taikomame R7a skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“ iš dalies aptariami informacijai keliami reikalavimai. 

R7a rekomendacijos priedėlyje pateikiama naujausia informacija ir patarimai, kaip atlikti bandymus. (R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7a skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“).

Skelbiamos EBPO bandymų gairės Nr. 318 gali būti naudojamos dispersijos stabilumui, tačiau jose nepateiktos rekomendacijos dėl tirpimo ir dispersijos diferenciacijos.  Papildomų duomenų arba rekomendacijų pateikta gairėse Nr. 318 dėl nanomedžiagų tirpimo ir dispersijos stabilumo tikrinimo ir duomenų naudojimo atliekant tolesnius aplinkos tyrimus ir vertinimą.

7.14 bis Dulkumas

VII

Nauji informacijai keliami reikalavimai dėl nanoformų.

R7a rekomendacijos priedėlyje pateikiama naujausia informacija ir patarimai, kaip atlikti bandymus. (R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7a skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“).

CEN standartai skelbiami nuo 2018 m. rudens.

EBPO WNT projektas 1.8: Bandymų gairės dėl pagamintų nanomedžiagų dulkumo nustatymo – rengiamos naujos gairės ir (arba) bandymų gairės dėl dulkumo.

7.19 Išsamesnė fizikinių cheminių savybių informacija

IX

Informacija, turinti įtakos nanoformų pavojingumui arba poveikio būdui.

Iš dalies aptariama tų pačių cheminių medžiagų nanoformų analogijos metodo taikymo rekomendacijose.

Skelbiama EBPO sprendimų schema, skirta fizikinėms cheminėms savybėms apibūdinti.

EBPO fizikinių cheminių savybių apibūdinimo sistema paskelbta 2019 m. gegužės mėn. ir gali būti preliminariai naudojama vertinant esamų metodų ir (arba) standartų svarbą ir taikomumą.

EBPO WNT projektas 1.7: Rengiamos naujos pagamintų nanomedžiagų paviršiaus hidrofobiškumo nustatymo bandymų gairės, kurios gali būti naudojamos siekiant gauti papildomos informacijos apie fizikines chemines savybes.

ISO/TR 11360:2010 aprašoma nanoschema vadinama klasifikavimo sistema, pagal kurią galima klasifikuoti įvairias nanomedžiagas, įskaitant įvairių matmenų, skirtingų fizikinių, cheminių, magnetinių ir biologinių savybių nanoobjektus, nanostruktūras ir nanokompozitus.

ŽMONIŲ SVEIKATA

8.4.1. Genų mutacijų bakterijose tyrimai in vitro

VII

Apsvarstykite galimybę geriau atlikti žinduolių ląstelių tyrimą (jei nėra tinkama).

R7a rekomendacijos priedėlyje pateikiama naujausia informacija ir patarimai, kaip atlikti bandymus. (R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7a skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“)

Relevant OECD test guidelines to be reviewed. Planuojama peržiūrėti atitinkamas EBPO bandymų gaires. Galimi alternatyvūs metodai, pavyzdžiui, naudoti žinduolių ląstelių grupes.

8.5.1 Ūmus toksiškumas prarijus

VII

Naudokite tinkamiausią poveikio būdą (pvz., 8.5.2 arba 8.5.3).

Tam tikri patarimai pateikiami R7a rekomendacijos priedėlyje, kuriame pateikiama naujausia informacija ir patarimai, kaip atlikti bandymus. (R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7a skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“).

Netaikoma

8.5 Ūmus toksiškumas

VIII

Antrasis būdas (pasirinkite tinkamiausią)

Tam tikri patarimai pateikiami R7a rekomendacijos priedėlyje, kuriame pateikiama naujausia informacija ir patarimai, kaip atlikti bandymus. (R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7a skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“).

EBPO gairės Nr. 39

8.6.1 Trumpalaikis kartotinių dozių toksiškumas

VIII

Toksikokinetika, įskaitant pasišalinimą iš plaučių.

Gali reikėti papildomų tyrimų (netiesioginis genotoksiškumas).

R7a rekomendacijos priedėlyje pateikiama naujausia informacija ir patarimai, kaip atlikti bandymus. (R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7a skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“).

Šiuo metu esamo metodo naudojimas nekelia jokio konkretaus susirūpinimo. Naudinga pasitelkti mėginių ruošimo gaires.

8.6.2 Poūmis

IX

Toksikokinetika, įskaitant pasišalinimą iš plaučių.

Gali reikėti papildomų tyrimų (netiesioginis genotoksiškumas).

R7a rekomendacijos priedėlyje pateikiama naujausia informacija ir patarimai, kaip atlikti bandymus. (R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7a skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“).

Šiuo metu esamo metodo naudojimas nekelia jokio konkretaus susirūpinimo. Naudinga pasitelkti mėginių ruošimo gaires.

8.6.3

X

(siūloma atlikti ilgalaikio kartotinio toksiškumo tyrimą (> 12 mėnesių) Nanoformų atveju: vertinant ilgalaikio tyrimo poreikį reikia atsižvelgti į fizikines ir chemines savybes.

Tam tikri patarimai pateikiami R7a rekomendacijos priedėlyje, kuriame pateikiama naujausia informacija ir patarimai, kaip atlikti bandymus. (R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7a skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“).

Dėl visų priedų pripažįstama, kad atliekant bandymus reikia atsižvelgti į nanoformų fizikines ir chemines savybes.

8.8 Toksikokinetika

8.8.1 Cheminės medžiagos toksikokinetinės elgsenos vertinimas, kiek apie tai galima spręsti pagal turimą su ja susijusią informaciją

VIII

Atlikti, jei 8.8.1 punktas negalimas

Nurodomas nanoformų toksikokinetikos aspektas.
R7-2 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7c skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“

ISO/TR 22019:2019 Nanotechnologijos – Aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti atliekant toksikokinetinius tyrimus su nanomedžiagomis. Šiame dokumente aprašomas su nanomedžiagomis atliekamų svarbių toksikokinetinių tyrimų pagrindas ir principai. A priede pateikiamos su toksikokinetika susijusios terminijos apibrėžtys, kurios vartojamos EBPO BG Nr. 417:2010.

Nyderlandai pradėjo rengti naujas toksikokinetinių bandymų gaires, kad būtų galima atlikti (nano)dalelių bandymus. Nyderlandų iniciatyva prisideda prie Maltos iniciatyvos ir pateikta kaip projekto pasiūlymas EBPO pagamintų nanomedžiagų darbo grupei (WPMN).

APLINKA

9.1.1. Trumpalaikis toksiškumas bestuburiams vandens gyvūnams

VII

Tirpumu (tik) paremtas reikalavimų netaikymas netinka nanomedžiagoms.

Taip pat atsižvelkite į nanomedžiagų dispersijos stabilumą.

Galima pasinaudoti didele tirpimo sparta arba mažu dispersijos stabilumu siekiant pagrįsti, kad pakanka trumpalaikių bandymų.

Iš dalies aptariama 2017 m. paskelbtose rekomendacijose:
R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7b skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“.

Gairės Nr. 317 dėl nanomedžiagų vandens ir nuosėdų toksikologinio bandymo.

ISO/TS 20787:2017 nurodytas bandymo metodas, kuriuo siekiama kuo labiau padidinti bandymo pakartojamumą ir patikimumą, siekiant nustatyti, ar pagamintos nanomedžiagos yra toksiškos vandens organizmams, ypač Artemia sp. nauplius.

ISO/TS 20787:2017 skirtas ekotoksikologinėms laboratorijoms, galinčioms inkubuoti ir kultivuoti Artemia sp. bei vertinti nanomedžiagų toksiškumą naudojant Artemia sp. nauplius.

Pagal šį metodą nanomedžiagų poveikiui įvertinti naudojami Artemia sp. nauplii imituotoje aplinkoje, t. y. dirbtiniame jūros vandenyje.

ISO/TS 20787:2017 taikomas pagamintoms nanomedžiagoms, sudarytoms iš nanoobjektų, pavyzdžiui, nanodalelių, nanomiltelių, nanopluoštų, nanovamzdelių, nanostrypelių, taip pat tokių pagamintų nanomedžiagų agregatų ir aglomeratų.

9.1.2. Vandens augalų augimo slopinimo tyrimas

VII

Tirpumu (tik) paremtas reikalavimų netaikymas netinka nanomedžiagoms.

Taip pat atsižvelkite į nanomedžiagų dispersijos stabilumą.

Iš dalies aptariama 2017 m. paskelbtose rekomendacijose:
R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7b skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“.

 

Gairės Nr. 317 dėl nanomedžiagų vandens ir nuosėdų toksikologinio bandymo.

ISO/TS 20787:2017 nurodytas bandymo metodas, kuriuo siekiama kuo labiau padidinti bandymo pakartojamumą ir patikimumą, siekiant nustatyti, ar pagamintos nanomedžiagos yra toksiškos vandens organizmams, ypač Artemia sp. nauplius.

ISO/TS 20787:2017 skirtas ekotoksikologinėms laboratorijoms, galinčioms inkubuoti ir kultivuoti Artemia sp. bei vertinti nanomedžiagų toksiškumą naudojant Artemia sp. nauplius.

Pagal šį metodą nanomedžiagų poveikiui įvertinti naudojami Artemia sp. nauplii imituotoje aplinkoje, t. y. dirbtiniame jūros vandenyje.

ISO/TS 20787:2017 taikomas pagamintoms nanomedžiagoms, sudarytoms iš nanoobjektų, pavyzdžiui, nanodalelių, nanomiltelių, nanopluoštų, nanovamzdelių, nanostrypelių, taip pat tokių pagamintų nanomedžiagų agregatų ir aglomeratų.

9.1.3 Trumpalaikio toksiškumo žuvims bandymas

VIII

Tirpumu (tik) paremtas reikalavimų netaikymas netinka nanomedžiagoms.

Taip pat atsižvelkite į nanomedžiagų dispersijos stabilumą.

​​​​​​​Galima pasinaudoti didele tirpimo sparta arba mažu dispersijos stabilumu siekiant pagrįsti, kad pakanka trumpalaikių bandymų.

Iš dalies aptariama 2017 m. paskelbtose rekomendacijose:
R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7b skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“.

 

Gairės Nr. 317 dėl nanomedžiagų vandens ir nuosėdų toksikologinio bandymo.

ISO/TS 20787:2017 nurodytas bandymo metodas, kuriuo siekiama kuo labiau padidinti bandymo pakartojamumą ir patikimumą, siekiant nustatyti, ar pagamintos nanomedžiagos yra toksiškos vandens organizmams, ypač Artemia sp. nauplius.

ISO/TS 20787:2017 skirtas ekotoksikologinėms laboratorijoms, galinčioms inkubuoti ir kultivuoti Artemia sp. bei vertinti nanomedžiagų toksiškumą naudojant Artemia sp. nauplius.

Pagal šį metodą nanomedžiagų poveikiui įvertinti naudojami Artemia sp. nauplii imituotoje aplinkoje, t. y. dirbtiniame jūros vandenyje.

ISO/TS 20787:2017 taikomas pagamintoms nanomedžiagoms, sudarytoms iš nanoobjektų, pavyzdžiui, nanodalelių, nanomiltelių, nanopluoštų, nanovamzdelių, nanostrypelių, taip pat tokių pagamintų nanomedžiagų agregatų ir aglomeratų.

9.1.4 Aktyviojo dumblo kvėpavimo slopinimo bandymai

VIII

Tirpumu (tik) paremtas reikalavimų netaikymas netinka nanomedžiagoms.

Taip pat atsižvelkite į nanomedžiagų dispersijos stabilumą.

Iš dalies aptariama 2017 m. paskelbtose rekomendacijose:
R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7b skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“.

 

Gairės Nr. 317 dėl nanomedžiagų vandens ir nuosėdų toksikologinio bandymo.

ISO/TS 20787:2017 nurodytas bandymo metodas, kuriuo siekiama kuo labiau padidinti bandymo pakartojamumą ir patikimumą, siekiant nustatyti, ar pagamintos nanomedžiagos yra toksiškos vandens organizmams, ypač Artemia sp. nauplius.

ISO/TS 20787:2017 skirtas ekotoksikologinėms laboratorijoms, galinčioms inkubuoti ir kultivuoti Artemia sp. bei vertinti nanomedžiagų toksiškumą naudojant Artemia sp. nauplius.

Pagal šį metodą nanomedžiagų poveikiui įvertinti naudojami Artemia sp. nauplii imituotoje aplinkoje, t. y. dirbtiniame jūros vandenyje.

ISO/TS 20787:2017 taikomas pagamintoms nanomedžiagoms, sudarytoms iš nanoobjektų, pavyzdžiui, nanodalelių, nanomiltelių, nanopluoštų, nanovamzdelių, nanostrypelių, taip pat tokių pagamintų nanomedžiagų agregatų ir aglomeratų.

9.2 Skaidymas

VIII

Nanomedžiagų atveju reikia atsižvelgti į morfologines, chemines ir kitas formos dydžio ir t. t. transformacijas.

Iš dalies aptariama 2017 m. paskelbtose rekomendacijose:
R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7b skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“.

EBPO WNT 3.16 projektas: Rengiamos nanomedžiagų aplinkos abiotinės transformacijos gairės. Šiose gairėse siekiama aptarti abiotinę pagrindinės medžiagos transformaciją ir dangos irimą. Tikėtina, kad abu dokumentai bus skelbiami 2023 m. arba 2024 m. Gali būti, kad per tą laiką pavyks atlikti kokybinį vertinimą.

9.2.2.1 Hidrolizė kaip pH funkcija

VIII

Tirpumu (tik) paremtas reikalavimų netaikymas netinka nanomedžiagoms.

Atsižvelkite į nanomedžiagos tirpimo spartą ir dispersijos stabilumą.

Iš dalies aptariama 2017 m. paskelbtose rekomendacijose:
R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7b skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“.
 

9.3.1 Adsorbcijos/ desorbcijos tikrinimas

VIII

Reikia pateikti pagrindimą, kodėl naudojamasi „Kow“ koeficientu, tirpimo sparta arba dispersijos stabilumu atsisakant tyrimo.

R7a rekomendacijos priedėlyje pateikiama naujausia informacija ir patarimai, kaip atlikti bandymus. (R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7a skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“).

EBPO gairės Nr. 342 dėl nanomedžiagų bandymo naudojant EBPO BG Nr. 312 „Išplovimas iš dirvožemio kolonėlių“ skelbiamos nuo 2021 m. liepos mėn. ir padeda pritaikyti bandymą, kad būtų galima pateikti nanomedžiagų veiksmingumo matavimus.

9.2.1.2 Galutinio suskaidymo paviršiniuose vandenyse modeliavimo bandymai

IX

Tirpumu (tik) paremtas reikalavimų netaikymas netinka nanomedžiagoms.

Taip pat atsižvelkite į nanomedžiagų dispersijos stabilumą.

Iš dalies aptariama 2017 m. paskelbtose rekomendacijose:
R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7b skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“.
 

9.3.2 Bioakumuliacija vandens gyvūnų rūšyse, pageidautina žuvyse

IX

Reikia pateikti pagrindimą, kodėl naudojamasi „Kow“ koeficientu, tirpimo sparta ir t. t.

Iš dalies aptariama 2021 m. paskelbtose rekomendacijose:
R7-2 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7c skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“.

EBPO WNT projektas 3.12: Tikimasi, kad 2024 m. bus baigtos naujos gairės dėl akivaizdaus nanomedžiagų kaupimosi potencialo vertinimo pagal EBPO bandymų gairę Nr. 305 (suvartojimas su maistu).

Rengiama sprendimų schema (EBPO gairės) dėl nuosekliojo bioakumuliacijos bandymo.

9.3.3 Papildoma informacija apie adsorbciją/desorbciją, atsižvelgiant į pagal VIII priedą privalomų tyrimų rezultatus

IX

Reikia pateikti pagrindimą, kodėl naudojamasi „Kow“ koeficientu, tirpimo sparta arba dispersijos stabilumu atsisakant tyrimo.

R7a rekomendacijos priedėlyje pateikiama naujausia informacija ir patarimai, kaip atlikti bandymus. (R7-1 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7a skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“).

EBPO gairės Nr. 342 dėl nanomedžiagų bandymo naudojant EBPO BG Nr. 312 „Išplovimas iš dirvožemio kolonėlių“ skelbiamos nuo 2021 m. liepos mėn. ir padeda pritaikyti bandymą, kad būtų galima atlikti nanomedžiagų veiksmingumo matavimus.

Be to, OECD gaires Nr. 318 papildys ataskaita, kuria bus galima naudotis dėl apie pagamintų nanomedžiagų šalinimo iš nuotekų valymo įrenginių – tai aktyviojo dumblo įgerties izoterma, kuri galėtų būti naudojama kaip papildoma informacija apie nuotekų dumblo įgertį.

9.4 Poveikis sausumos organizmams

IX

Trumpalaikiai bandymai gali būti pakankami, jeigu nanomedžiaga nėra patvari ir turi mažą absorbavimosi dirvožemyje potencialą.

Iš dalies aptariama 2021 m. paskelbtose rekomendacijose:
R7-2 priedėlis dėl nanoformų, taikomas R7c skyriui „Rekomendacijos dėl konkrečių pakitimų“.

Gali būti, kad EBPO gairės dėl vandens ir nuosėdų dirvožemio tyrimų bus tobulinamos arba išplėstos.

Vis dar vyksta diskusijos ir gali būti, kad bus pateikta atskirose gairėse.