Raportit

Tieteelliset raportit

 

Tutkimus pätevistä in silico -mallinnustyökaluista ja interpolointiin perustuvista lähestymistavoista, muun muassa tapaustutkimusten laatiminen interpolointimenetelmistä yksittäisiä (erityyppisiä) nanomateriaaleja varten.

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida kattavasti saatavilla olevia laskennallisia malleja ja in silico -menetelmiä ja -työkaluja nanomateriaalien vaarojen ja riskien arvioimiseksi järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen, alan asiantuntijoiden haastattelujen ja asiaankuuluvien tapaustutkimusten avulla.

Tutkimuksen tilasi Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskus (EUON). Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskusta isännöi ja ylläpitää kemikaalivirasto ja rahoittaa Euroopan komissio.

Tutkimuksen teki NovaMechanics Ltd., Nikosia (Kypros). 

Julkaistu: Lokakuu 2023

 

Vaihtoehtoiset menetelmät nanoteknologiasta ihmisille aiheutuvien vaarojen/turvallisuuden arvioinnissa EU:n eri säädösten mukaisesti ottaen huomioon kosmetiikan ja sen ainesosien eläinkokeilukiellot.

Tutkimuksessa luotiin kattava kirjallisuuskatsaus uusiin menetelmiin (New Approach Methodologies, NAM), joilla arvioidaan nanoteknologian turvallisuutta ihmisille, sekä laadittiin luettelo saatavilla olevista uusista menetelmistä, jossa yksilöidään validoidut menetelmät, parhaillaan validoitavat menetelmät ja lupaavimmat menetelmät, jotka on tarkoitus validoida nanomateriaalien testausta varten.

Tutkimuksen tilasi Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskus (EUON). Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskusta isännöi ja ylläpitää kemikaalivirasto ja rahoittaa Euroopan komissio.

Tutkimuksen toteutti QSAR Lab Ltd., Gdańsk (Puola).

Julkaistu: Elokuu 2023

 

Tutkimus nanomateriaalien (bio)hajoamisesta, pysyvyydestä ja turvalliseksi suunnittelusta

Tutkimuksessa kartoitetaan asiantuntijoilta ja OECD:ltä saaduilla selvityksillä täydennetyn laajan kirjallisuuskatsauksen avulla nanomateriaalien ja niiden orgaanisten pinnoitteiden (bio)hajoamista ja pysyvyyttä koskevia tutkimustarpeita, nykyistä tilannetta ja puutteita nykytiedoissa. Siinä tarkastellaan myös nykytilannetta sen osalta, miten nanomateriaaleista suunnitellaan turvallisia.

Tutkimuksen tilasi Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskus (EUON). Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskusta isännöi ja ylläpitää kemikaalivirasto ja rahoittaa Euroopan komissio.

Tutkimuksen teki NovaMechanics Ltd., Nikosia (Kypros). 

Julkaistu: Joulukuu 2022

 

Arviointi grafeenin, grafeenioksidin ja muiden 2D-materiaalien mahdollisista vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön

Tutkimuksessa arvioidaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla grafeenin, grafeenioksidin ja muiden 2D-materiaalien mahdollisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön.

Tutkimuksen ”Assessment of the potential impact of graphene, graphene oxide and other 2D materials on health, and the environment” tilasi Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskus (EUON).

Euroopan kemikaaliviraston isännöimä ja ylläpitämä ja Euroopan komission rahoittama EUON tarjoaa tietoa EU:n markkinoilla olevista nanomateriaaleista.

Tutkimuksen toteutti Innovamol Consulting Srl, Modena (Italia). 

Julkaistu: Joulukuu 2022

 

Tutkimus EU:n nanomateriaalimarkkinoista: aineet, käyttötarkoitukset, määrät ja keskeiset toimijat

Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskus (EUON) tilasi vuonna 2021 tutkimuksen Euroopan unionin nanomateriaalien markkinoista. Tutkimuksen teki NovaMechanics Ltd.

Tutkimuksessa esitetään luettelo tällä hetkellä markkinoilla olevista nanomateriaaleista ja yksilöidään markkinoiden tärkeimmät toimijat. Siinä ennustetaan myös Euroopan nanomateriaalimarkkinoiden kasvua vuosina 2021–2025. Koska tutkimus tehtiin ennen Ukrainan sodan aiheuttamaa kriisiä, kriisin vaikutusta tutkimuksen tuloksiin ei tiedetä. 

Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskusta isännöi ja ylläpitää kemikaalivirasto ja rahoittaa Euroopan komissio.

Tutkimuksen teki NovaMechanics Ltd., Nikosia (Kypros). 

Julkaistu: Marraskuu 2022

 

Tutkimus tuotteiden elinkaarista, jätteiden kierrätyksestä ja nanomateriaalien kiertotaloudesta

Raportin ”Study on the Product Lifecycles, Waste Recycling and the Circular Economy for Nanomaterials” tilasi Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskus (EUON), jota isännöi ja ylläpitää ECHA. EUON antaa tietoa olemassa olevista nanomateriaaleista EU:n markkinoilla. Tutkimuksen rahoittaa Euroopan komissio. Tutkimuksen on tehnyt RPA Europe. 

Julkaistu: Marraskuu 2021

 

Kansalaisten käsitys nanomateriaaleista ja niiden turvallisuudesta EU:ssa

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten suuri yleisö suhtautuu nanomateriaaleihin ja niiden käyttöön eri kulutustuotteissa. Tutkimuksessa analysoidaan myös viiden Euroopan maan – Itävallan, Bulgarian, Suomen, Ranskan ja Puolan – väestön ostokäyttäytymistä, viranomaisiin kohdistamaa luottamusta, suosituimpia tietolähteitä ja vaatimuksia pakkausmerkinnöille. 

Julkaistu: Marraskuu 2020

 

Ihon kautta tapahtuvaa nanomateriaalien imeytymistä määrittävien tekijöiden kriittinen tarkastelu ja käytettävissä olevat välineet ihon kautta imeytymisen arvioimiseksi

Tutkimukseen koottiin saatavilla olevia tietoja, jotka koskevat kulutustuotteissa ja työympäristössä käytettävien nanomateriaalien imeytymistä ihon kautta. Siinä arvioitiin näitä tietoja ja tehtiin yhteenveto niistä. Tutkimus kattoi kokeelliset tiedot, mukaan lukien in vivo- ja ex vivo -tutkimukset. Siinä tutkittiin myös vaurioituneen ja ehjän ihon läpäisevyyden eroja sekä erilaisten koejärjestelyjen ja -menetelmien vaikutusta. Lisäksi analysoitiin nanomateriaalien ominaisuuksia, kuten hiukkaskokoa ja pintavarausta. Painotus oli materiaaleissa, joiden liukenemisnopeus on alhainen.

Julkaistu: Toukokuu 2020

 

Nanomateriaalien lisääntymis- ja kehitysmyrkyllisyyttä koskevien tutkimusten kriittinen tarkastelu

Tutkimuksessa luotiin kriittinen katsaus nykyiseen tietämykseen tutkimusten perusteella, joissa valmistettuja nanomateriaaleja on testattu lisääntymis- ja kehitysmyrkyllisyyden osalta. Siinä yksilöitiin asiaankuuluvat kirjallisuustietokannat ja hakusanat ja suoritettiin kirjallisuushaku sellaisten in vivo -tietoja sisältävien julkaisujen löytämiseksi, joissa nanomateriaaleja on testattu lisääntymis- ja kehitystoksisuuden osalta käyttäen altistumisreittiä, joka on merkityksellinen ihmisen altistumisen kannalta.

Julkaistu: Huhtikuu 2020

 

Tilannetutkimus niin kutsuttujen seuraavan polven nanomateriaalien markkinoista

Tutkimuksessa esitetään analyysi kirjallisuudessa esitetyistä niin kutsuttujen seuraavan sukupolven nanomateriaalien määritelmistä ja ehdotetaan joitakin tarkennuksia, jotta voidaan laatia luettelo markkinoilla olevista tai seuraavien viiden vuoden aikana markkinoille tuleviksi odotettavista toisen ja uudemman sukupolven nanomateriaaleista. Tutkimuksessa arvioidaan REACH- ja CLP-käsitteiden ”aine”, ”seos” ja ”esine” soveltuvuutta sekä REACH-asetuksen muutettuihin liitteisiin sisältyviä luonnehdinta- ja tunnistamisparametreja seuraavan sukupolven nanomateriaalien osalta.

Julkaistu: Syyskuu 2019

 

Kirjallisuustutkimus nanomateriaalien käytöstä pigmentteinä ja siihen liittyvistä riskeistä Euroopan unionissa

Raportissa tarkastellaan nanopigmenttien turvallista käyttöä ammattilaisten, työntekijöiden ja kuluttajien keskuudessa. Nykytilanteen kartoittamiseksi tehtiin laajoja kirjallisuushakuja ja analysoitiin kansallisista nanomateriaalien inventaarioista saatuja tietoja. Raportissa esitetään luettelo EU:n markkinoilla tällä hetkellä tunnistetuista nanopigmenteistä ja käsitellään mahdollisia riskejä, jotka aiheutuvat niiden käytöstä maaleissa, pinnoitteissa, tulostinkaseteissa, henkilökohtaisen hygienian tuotteissa, tatuoinneissa sekä nanopigmenttien muissa mahdollisissa käyttötarkoituksissa.

Julkaistu: Syyskuu 2018

 

EU:n markkinoilla valmistettuja nanomateriaaleja koskevien markkinatutkimusten tekemiseen käytettävien tietolähteiden, menetelmien, muuttujien ja määrittävien tekijöiden merkityksellisyyden ja luotettavuuden kriittinen arviointi

Raportissa esitetään kriittisen tarkastelun tulokset EU:n markkinoilla valmistettuja nanomateriaaleja koskevien markkinatutkimusten tietolähteiden, menetelmien, muuttujien ja määrittävien tekijöiden merkityksellisyydestä ja luotettavuudesta. Raportti toimii perustana nanomateriaaleja EU:n markkinoilla koskevien uusien tutkimusten tekemiselle ja julkaisemiselle. Raportissa analysoidaan aluksi tällaisissa markkinatutkimuksissa tällä hetkellä käytettyjä tietolähteitä, menetelmiä ja muuttujia, minkä jälkeen yksilöidään tietolähteiden, menetelmien, muuttujien ja määrittävien tekijöiden optimaalinen yhdistelmä, ehdotetaan tällaista yhdistelmää ja analysoidaan sitä.

Julkaistu: Heinäkuu 2018

Hallinnolliset raportit

 

Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskuksen (EUON) jälkiarviointi

Jälkiarvioinnissa arvioidaan seurantakeskuksen tehokkuutta, johdonmukaisuutta, eurooppalaista lisäarvoa ja hyödyllisyyttä, jotta saadaan selville, missä määrin se on saavuttanut tärkeimmän tavoitteensa ja mitä lisäarvoa se on tuonut sidosryhmilleen, mitä mahdollisia puutteita on vielä korjattava ja mitkä ovat menestystekijät.

Julkaistu: Heinäkuu 2019