Raporty

Raporty naukowe

 

Badanie dotyczące zwalidowanych narzędzi modelowania in silico i podejścia przekrojowego, w tym opracowanie studiów przypadków dotyczących podejścia przekrojowego dla określonych (rodzajów) nanomateriałów.

Celem tego badania była kompleksowa analiza dostępnych modeli obliczeniowych oraz metod i narzędzi in silico do oceny zagrożeń i ryzyka związanego z nanomateriałami poprzez systematyczny przegląd literatury, wywiady z ekspertami w tej dziedzinie i opracowanie odpowiednich studiów przypadku.

Badanie zostało zlecone przez Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON). EUON jest utrzymywane i obsługiwane przez ECHA, a finansowane przez Komisję Europejską.

Badanie zostało przeprowadzone przez NovaMechanics Ltd., Nikozja (Cypr). 

Opublikowano: październik 2023 r.

 

Metody alternatywne odnoszące się konkretnie do nanomateriałów w ocenie zagrożenia/bezpieczeństwa dla ludzi w ramach różnych przepisów unijnych, biorąc pod uwagę obowiązujące już zakazy testowania kosmetyków i ich składników na zwierzętach.

Celem badania było przeprowadzenie wyczerpującego przeglądu literatury na temat odnoszących się do nanomateriałów metodologii nowego podejścia (ang. New Approach Methodologies, NAM) w ocenie bezpieczeństwa ludzi oraz przygotowanie wykazu dostępnych NAM, identyfikując te zwalidowane, te będące obecnie w trakcie walidacji oraz najbardziej obiecujące metody, które zostaną poddane walidacji w zakresie testowania nanomateriałów.

Badanie zostało zlecone przez Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON). EUON jest utrzymywane i obsługiwane przez ECHA, a finansowane przez Komisję Europejską.

Badanie zostało przeprowadzone przez QSAR Lab Ltd., Gdańsk (Polska).

Opublikowano: sierpień 2023 r.

 

Badanie dotyczące (bio)degradacji, trwałości i uwzględnienia bezpieczeństwa na etapie projektowania nanomateriałów

Badanie to, korzystając z obszernego przeglądu literatury uzupełnionego odpowiednimi ankietami od ekspertów z tej dziedziny i OECD, dostarcza informacji na temat aktualnego stanu wiedzy, istniejących luk i potrzeb badawczych w zakresie (bio)degradacji i trwałości nanomateriałów i ich odpowiednich powłok organicznych. Przeanalizowano w nim również aktualny stan wiedzy na temat bezpieczeństwa na etapie projektowania nanomateriałów.

Badanie zostało zlecone przez Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON). EUON jest utrzymywane i obsługiwane przez ECHA, a finansowane przez Komisję Europejską.

Badanie zostało przeprowadzone przez NovaMechanics Ltd., Nikozja (Cypr). 

Opublikowano: grudzień 2022 r.

 

Ocena potencjalnego wpływu grafenu, tlenku grafenu i innych materiałów 2D na zdrowie i środowisko.

Na podstawie systematycznego przeglądu literatury badanie ocenia potencjalny wpływ grafenu, tlenku grafenu i innych materiałów 2D na zdrowie i środowisko.

Badanie pt. „Ocena potencjalnego wpływu grafenu, tlenku grafenu i innych materiałów 2D na zdrowie i środowisko” zostało zlecone przez Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON).

EUON dostarcza informacje na temat nanomateriałów istniejących na rynku unijnym; jest ono utrzymywane i obsługiwane przez ECHA, a finansowane przez Komisję Europejską.

Badanie zostało przeprowadzone przez Innovamol Consulting Srl, Modena (Włochy). 

Opublikowano: grudzień 2022 r.

 

Badanie unijnego rynku nanomateriałów, w tym substancji, zastosowań, objętości i kluczowych podmiotów gospodarczych

W 2021 r. Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON) zleciło badanie dotyczące rynku nanomateriałów w Unii Europejskiej, które zostało przeprowadzone przez firmę NovaMechanics Ltd.

W badaniu przedstawiono wykaz nanomateriałów znajdujących się obecnie na rynku i wskazano kluczowych uczestników rynku. Przewiduje ono również wzrost europejskiego rynku nanomateriałów w latach 2021-2025. Ponieważ badanie przeprowadzono przed kryzysem wywołanym wojną w Ukrainie, jego wpływ na wyniki badania nie jest znany. 

EUON jest prowadzone przez ECHA i finansowane przez Komisję Europejską.

Badanie zostało przeprowadzone przez NovaMechanics Ltd., Nikozja (Cypr). 

Opublikowano: listopad 2022 r.

 

Badanie dotyczące cyklu życia produktów, recyklingu odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym w odniesieniu do nanomateriałów

„Badanie dotyczące cyklu życia produktów, recyklingu odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym dla nanomateriałów” zostało zlecone przez Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON), utrzymywane i obsługiwane przez ECHA. EUON dostarcza informacje na temat nanomateriałów istniejących na rynku unijnym. Jest ono finansowane przez Komisję Europejską. Badanie zostało zrealizowane przez firmę RPA Europe. 

Opublikowano: listopad 2021 r.

 

Zrozumienie publicznego postrzegania nanomateriałów i ich bezpieczeństwa w Unii

W badaniu tym oceniano postrzeganie przez społeczeństwo wytworzonych nanomateriałów jako grupy oraz ich wykorzystania w różnych produktach konsumenckich wraz z nawykami zakupowymi, zaufaniem do władz, preferowanymi źródłami informacji i wymogami dotyczącymi etykietowania wśród ogółu społeczeństwa w pięciu krajach europejskich – Austrii, Bułgarii, Finlandii, Francji i Polsce. 

Opublikowano: listopad 2020 r.

 

Krytyczny przegląd czynników determinujących wchłanianie przez skórę nanomateriałów i dostępnych narzędzi do oceny wchłaniania przez skórę

W badaniu zebrano, oceniono i podsumowano dostępną wiedzę na temat przenikania i wchłaniania przez skórę nanomateriałów stosowanych w produktach konsumenckich i zakładach pracy. Obejmowały one dane doświadczalne, w tym badania vivo i ex vivo. Zbadano również skutki dla uszkodzonej i nieuszkodzonej skóry oraz różnych rozwiązań i metod eksperymentalnych. Przeanalizowano także właściwości nanomateriałów, w tym rozmiar cząstek i ładunek powierzchniowy. Skoncentrowano się na materiałach o niskim współczynniku rozpuszczalności.

Opublikowano: maj 2020 r.

 

Krytyczny przegląd badań dotyczących działania szkodliwego na rozrodczość i toksyczności rozwojowej nanomateriałów

W badaniu tym dokonano krytycznego przeglądu aktualnej wiedzy z badań dotyczących testowania wytworzonych nanomateriałów pod kątem działania szkodliwego na rozrodczość i toksyczności rozwojowej. Zidentyfikowano odpowiednie bazy danych literatury i terminy wyszukiwania, a następnie przeprowadzono poszukiwanie bibliograficzne w celu zidentyfikowania publikacji z danymi in vivo, w których wyprodukowane nanomateriały zostały przetestowane pod kątem działania szkodliwego na rozrodczość i toksyczności rozwojowej przy zastosowaniu drogi narażenia istotnej w przypadku narażenia ludzi.

Opublikowano: kwiecień 2020 r.

 

Badanie aktualnej sytuacji na rynku tzw. nanomateriałów nowej generacji

Niniejsze badanie przedstawia analizę stosowanych w literaturze definicji nanomateriałów „nowej generacji” i sugeruje pewne udoskonalenia w celu stworzenia wykazu nanomateriałów drugiej i wyższej generacji, zarówno na rynku, jak i takich, które pojawią się na rynku w ciągu najbliższych pięciu lat. Ocenia on stosowność terminów „substancja”, „mieszanina” i „wyrób” stosowanych w REACH i CLP oraz parametry charakterystyki i identyfikacji zawarte w zmienionych załącznikach do rozporządzenia REACH w odniesieniu do nanomateriałów nowej generacji.

Opublikowano: wrzesień 2019 r.

 

Przegląd literatury dotyczący zastosowań i ryzyka związanego z nanomateriałami jako pigmentami w Unii Europejskiej

W raporcie dokonano przeglądu bezpiecznego stosowania nanopigmentów stosowanych przez specjalistów, pracowników lub konsumentów. Przeprowadzono szeroko zakrojone wyszukiwanie w literaturze w połączeniu z analizami danych z krajowych wykazów nanomateriałów w celu uchwycenia aktualnej sytuacji. W raporcie zawarto wykaz nanopigmentów obecnie zidentyfikowanych na rynku unijnym i omówiono w nim potencjalne zagrożenia wynikające z ich stosowania w farbach, powłokach, kartridżach z tonerem do drukarek, produktach do pielęgnacji ciała, tatuażach, a także z innych potencjalnych zastosowań nanopigmentów.

Opublikowano: wrzesień 2018 r.

 

Krytyczny przegląd istotności i wiarygodności źródeł danych, metod, parametrów i decydujących czynników na potrzeby opracowywania badań rynkowych dotyczących wytworzonych nanomateriałów na rynku Unii

W raporcie przedstawiono wyniki krytycznego przeglądu istotności i wiarygodności źródeł danych, metod, parametrów i decydujących czynników na potrzeby opracowywania badań rynkowych dotyczących wytworzonych nanomateriałów w Unii. Służy on jako podstawa do prowadzenia i opracowywania nowych badań dotyczących nanomateriałów na rynku unijnym. Rozpoczyna się od analizy źródeł danych, metod i parametrów już wykorzystywanych do takich badań rynkowych, a następnie identyfikuje, proponuje i analizuje dalsze optymalne połączenie tych źródeł danych, metod, parametrów i decydujących czynników.

Opublikowano: lipiec 2018 r.

Raporty administracyjne

 

Ocena ex post Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON)

W ocenie ex post Centrum ocenia się pod kątem jego skuteczności, spójności, wartości dodanej dla Unii i użyteczności, co pozwala zrozumieć, w jakim stopniu zrealizowało ono swoje główne cele i jaka była wartość dodana dla jego zainteresowanych stron, potencjalne niedociągnięcia, które należy wyeliminować, a także czynniki powodzenia.

Opublikowano: lipiec 2019 r.