Kosmetyki

Unijne rozporządzenie w sprawie produktów kosmetycznych stoi na straży zdrowia konsumentów, a także wspiera innowacje w Europie i umacnia konkurencyjność sektora kosmetyków na rynku globalnym.

Producenci i importerzy w UE muszą zapewnić bezpieczeństwo swoich produktów, niezależnie od tego, czy są to kosmetyki, czy wszelkie inne produkty przeznaczone dla konsumentów. Wszystkie produkty kosmetyczne trzeba zarejestrować za pośrednictwem portalu zgłaszania produktów kosmetycznych (CPNP) przed wprowadzeniem ich do obrotu w UE. Jeżeli dany produkt kosmetyczny zawiera nanomateriał, taką informację trzeba podać w zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.

Zgłoszenie musi zawierać co najmniej następujące informacje:

  • identyfikację nanomateriału, w tym jego nazwę chemiczną i inne deskryptory określone w rozporządzeniu;
  • specyfikację nanomateriału, w tym wielkość cząstek oraz właściwości fizyczne i chemiczne;
  • szacunkową ilość nanomateriałów zawartą w produkcie kosmetycznym wprowadzaną rocznie do obrotu;
  • profil toksykologiczny nanomateriału;
  • informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania nanomateriału;
  • Wszelkie informacje dotyczące łatwo przewidywalnych warunków narażenia.

Ponadto produkty kosmetyczne zawierające nanomateriały inne niż barwniki, konserwanty i filtry UV, nieobjęte innymi ograniczeniami na podstawie rozporządzenia w sprawie produktów kosmetycznych, podlegają dodatkowej procedurze. Wymagają one osobnego zgłoszenia poprzez CPNP na sześć miesięcy przed wprowadzeniem do obrotu. Jeżeli Komisja Europejska ma wątpliwości co do bezpieczeństwa danego nanomateriału, może zwrócić się do Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) z prośbą o przeprowadzenie oceny ryzyka.

Niektóre grupy substancji – barwniki, konserwanty i filtry UV, w tym te będące nanomateriałami – wymagają zezwolenia ze strony Komisji Europejskiej przed zastosowaniem ich w produktach kosmetycznych. Do udzielenia zezwolenia niezbędna jest opinia Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów zawierająca analizę przedłożonych informacji toksykologicznych.

Komisja Europejska publikuje katalog wszystkich nanomateriałów stosowanych w produktach kosmetycznych dostępnych na rynku UE. Katalog opiera się na informacjach przedkładanych przez producentów poprzez CPNP.

Jeżeli produkt zawiera nanomateriały, jest to zaznaczone na liście składników słowem „nano” w nawiasie po nazwie danego składnika.