OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

OECD realizuje długoterminowy program zarządzania chemikaliami i odgrywa zasadniczą rolę w harmonizacji metod regulacyjnych w zakresie testowania i oceny zagrożeń związanych z chemikaliami. Podstawowymi narzędziami są w tym obszarze obowiązujące na całym świecie wytyczne dotyczące testów i zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (Good Laboratory Practice, GLP).

Wspólnie stworzono warunki, w których test przeprowadzony zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez OECD jest uznawany przez władze we wszystkich krajach, które podpisały porozumienie o wzajemnym uznawaniu danych (mutual acceptance of data, MAD). MAD jest prawnie wiążącym instrumentem ułatwiającym międzynarodowe uznawanie informacji na potrzeby wymaganej przepisami oceny bezpieczeństwa chemikaliów. Dzięki temu znaczne obniżono koszty wykonywania testów i zmniejszono liczbę zwierząt uczestniczących w badaniach.

Wiele obowiązujących obecnie przepisów dotyczących chemikaliów w krajach uprzemysłowionych na całym świecie opiera się na wynikach Programu Chemicznego OECD. Dotyczy to również oceny zagrożeń związanych z nanomateriałami. Zalecenie Rady OECD z 2013 r. dotyczące testowania i oceny bezpieczeństwa wytwarzanych nanomateriałów stanowi, że obowiązujące międzynarodowe i krajowe ramy regulacyjne dotyczące chemikaliów umożliwiają zarządzanie ryzykiem związanym z produkowanymi nanomateriałami. Należy przy tym zauważyć, że te ramy i inne systemy zarządzania mogą wciąż wymagać stosownych zmian, które uwzględniają specyfikę poszczególnych rodzajów nanomateriałów.

Aby umożliwić dyskusję na temat zagrożeń i oceny ryzyka związanego z nanomateriałami, OECD powołała w 2006 r. Grupę Roboczą ds. Produkowanych Nanomateriałów (Working Party on Manufactured Nanomaterials, WPMN). Przedmiotem dotychczasowych rozważań były możliwości zastosowania istniejących wytycznych OECD dotyczących testów w odniesieniu do 11 powszechnie używanych nanomateriałów. W projekt intensywnie zaangażowało się wiele osób, a jego rezultatem było ponad 700 opracowań na ten temat Wyniki zostały opublikowane przez OECD w 2015 r.