Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

SAICM to ramy polityczne promujące należyte zarządzanie chemikaliami na poziomie globalnym. SAICM jest ściśle powiązane z celami przyjętymi podczas Światowego Szczytu w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (World Summit on Sustainable Development, WSSD) w Johannesburgu w 2002 r.

Jeden z tych celów dotyczy właśnie substancji chemicznych. Brzmi on następująco: „do 2020 r. wszystkie chemikalia powinny być wytwarzane i stosowane w sposób prowadzący do minimalizacji istotnych negatywny skutków dla zdrowia człowieka i środowiska”.

W ramach SAICM osiągnięto porozumienie w sprawie „Globalnego planu działań” i opracowania strategii służącej osiągnięciu celów WSSD. Plan ten obejmuje również działania dotyczące nanomateriałów, a także kwestie zawartości ołowiu w farbach, związków zaburzających wydzielanie dokrewne i pestycydów. Nanotechnologie i produkowane nanomateriały zostały zidentyfikowane przez SAICM jako nowe zagadnienie polityczne.