Krajowe systemy sprawozdawczości

Kilka państw członkowskich podjęło krajowe inicjatywy w celu uzyskania od branży bardziej wyczerpujących informacji na temat nanomateriałów. Te przepisy krajowe różnią się pod względem zakresu, ale także informacji, jakich faktycznie żąda się od przedsiębiorstw, wyłączeń i informacji dostępnych dla opinii publicznej. Belgia, Francja i Dania dysponują odrębnymi wykazami nanomateriałów, natomiast Norwegia i Szwecja zamieściły w swoich istniejących rejestrach produktów sekcję poświęconą nanomateriałom.

Dane zebrane z francuskich i belgijskich wykazów krajowych są również włączone do bazy danych Search for Nanomaterials (Szukaj nanomateriałów), w celu umożliwienia łatwego wyszukiwania danych i łączenia ich z informacjami dot. substancji i nanopostaci zebranymi zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Więcej informacji o krajowych rejestrów nanomateriałów w Europie i o tym, jak powstały, można znaleźć w ogólnodostępnym Rozdziale 21 “Nanoregisters in Europe” autorstwa Abdelqadera Sumreina [EN], który jest częścią książki “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON) finansowane przez Komisję Europejską, pokryło koszty udostępnienia rozdziału szerszej publiczności.

 

Inicjatywa na szczeblu krajowym Rejestrujący Główne wyjątki Wymagania w zakresie informacji Zgłaszanie
FRANCJA:
System zgłaszania - Dekret krajowy w sprawie obowiązkowego zgłaszania nanomateriałów

Producenci, importerzy i dystrybutorzy substancji, mieszaniny lub wyrobu zawierającego nanomateriały w ilościach co najmniej 100 g/rok.

Zastosowana definicja różni się od definicji zalecenia UE i odnosi się do „celowo wytworzonego”. 

Deklaracja ma zastosowanie do całego terytorium państwa z wyłączeniem Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej, wysp Wallis i Futuna oraz Francuskich Terytoriów Południowych i Antarktycznych.

Ilość przywożona lub rozprowadzana przez podmiot prawny wynosi mniej niż 100 g rocznie na substancję.

Substancja jako taka lub zawarta w mieszaninie lub w postaci wyrobów przeznaczonych do odrzucenia takiej substancji jest sprzedawana bezpośrednio konsumentom (ogółowi społeczeństwa). 

Informacje o przedsiębiorstwie
Informacje o nanomateriale (w tym dane fizykochemiczne) i dostępne informacje o właściwościach (eko)toksycznych
Roczna wielkość obrotu 
Zastosowania substancji
Tożsamość użytkowników profesjonalnych

1 maja
(począwszy od 2013 r.)

BELGIA:
Rejestr - Królewski dekret w sprawie wprowadzania do obrotu substancji wytwarzanych w postaci nanocząstek

Producenci i importerzy, którzy wprowadzają nanomateriały lub mieszaniny zawierające nanomateriały na rynek belgijski na terytorium Belgii w ilościach > 100 g/rok.

Dystrybutorzy, którzy wprowadzają nanomateriały lub mieszaniny zawierające nanomateriały na rynek belgijski na terytorium belgijskim w ilościach >100 g/rok wyłącznie do użytkowników profesjonalnych (przedsiębiorstw lub osób, które nabywają i stosują produkt w ramach swojej działalności gospodarczej).

Definicja oparta na zaleceniu UE, ale zawiera wyłączenie dla naturalnie występujących, niezmodyfikowanych chemicznie.

Naturalne, niemodyfikowane chemicznie substancje.

Pigmenty wprowadzane do obrotu w mieszaninie, wyrobie lub obiekcie złożonym.

Informacje o przedsiębiorstwie i użytkownikach
Informacje ogólne
Mieszanina i jej skład
Nazwa chemiczna i wzór chemiczny substancji
Ilość
Zastosowania
Użytkownicy profesjonalni

1 stycznia
(począwszy od 2015 r.)
DANIA:
Rejestr produktów - Zarządzenie w sprawie rejestru mieszanin i produktów zawierających nanomateriały

Producenci lub importerzy mieszanin i wyrobów zawierających nanomateriały, przeznaczonych do powszechnej sprzedaży na rynku duńskim.

Stosuje się zalecenie UE w sprawie nanomateriałów.

Środki spożywcze i materiały mające kontakt z żywnością
Pasza
Produkty lecznicze
Wyroby medyczne
Produkty kosmetyczne
Pestycydy
Odpady
Mieszaniny i wyroby, w których nanomateriał stanowi nanoskalę substancji wymienionych w załączniku IV lub V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH).
Mieszaniny i wyroby zawierające naturalnie występujące nanomateriały.
Wyroby, w których nanomateriał jest częścią stałej matrycy, chyba że używanie, zużycie, mycie, rozbicie i podobne normalne stosowanie wyrobu prowadzi do uwalniania wolnych nanomateriałów.
Wyroby, na których nanomateriał jest stosowany bezpośrednio , jak np. tusz, na wyrobie lub na etykietach wyrobu ¬ w tym gazety, czasopisma, magazyny  lub opakowania, które nie są całościowo barwione lub farbowane.
Tekstylia, w których nanomateriał jest stosowany w postaci tuszu lub barwnika do tekstyliów.
Farba, środek do konserwacji drewna, klej i kit zawierające pigment w nanoskali, w których pigment jest dodawany wyłącznie w celu zabarwienia mieszaniny.
Wyroby z kauczuku lub części z kauczuku zawierające nanomateriały ¬ sadzę lub dwutlenek krzemu.
Mieszaniny i wyroby wytwarzane lub importowane przez osoby fizyczne do własnego, niekomercyjnego użytku.

Informacje o przedsiębiorstwie
Informacje o produkcie (w tym nazwa, ilość; zastosowanie profesjonalne, zastosowania)
Informacje o nanomateriale (w tym status rejestracji REACH)
Informacje chemiczne dotyczące nanomateriału (w tym numer CAS/UE i wzór chemiczny)

30 sierpnia
(począwszy od 2015 r.)
NORWEGIA:
Rejestr produktów - Zarządzenie w sprawie obowiązkowego zgłaszania substancji chemicznych do krajowego rejestru produktów  

Ogólny wymóg dla wszystkich producentów i importerów dotyczący zgłaszania substancji chemicznych sklasyfikowanych w art. 3 CLP i wprowadzanych do obrotu w ilości co najmniej 100 kg rocznie. Jeżeli substancja chemiczna zawiera nanomateriały, należy umieścić tę informację w deklaracji.

Stosuje się zalecenie UE w sprawie nanomateriału. 
Produkty, które nie są chemikaliami
Niezaklasyfikowane substancje chemiczne
Substancje chemiczne importowane lub produkowane w ilości mniejszej niż 100 kg rocznie
Niektóre substancje chemiczne są wyłączone na mocy przepisów prawa:
Produkty medyczne
Wyrobyy medyczne (obejmujące niektóre środki dezynfekcyjne)
Produkty kosmetyczne
Środki ochrony roślin
Odpady
Produkty spożywcze
Pasza
Należy zgłosić informacje, które są już znane producentowi/wytwórcy. Ponadto należy zgłosić funkcję nanomateriału. Obowiązkowe od marca 2013 r.
SZWECJA:
Rejestr produktów
Producenci i importerzy powszechnych substancji chemicznych i produktów biobójczych zawierających nanomateriały w ilości przekraczającej 100 kg na produkt rocznie, które są wprowadzane do obrotu w Szwecji. Środki chemiczne, które są obsługiwane przez osoby prywatne na własny użytek w ilości mniejszej niż 100 kg rocznie. Informacje o nanomateriale (w tym dane fizykochemiczne) i dostępne informacje o właściwościach (eko)toksycznych.
Wnioskodawca powinien podać wyjaśnienie, w przypadku gdy nie może przedstawić takich informacji.
W przypadku pigmentów należy jedynie stwierdzić, że materiał jest pigmentem bez konieczności podawania dodatkowych informacji o liczbach.
Wejście w życie w dniu 1 stycznia 2018 r.

Odnośnienie: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7