WHO

World Health Organisation logo

WHO zajmuje się badaniem ryzyka i wpływu chemikaliów na populacje na poziomie globalnym. W odniesieniu do nanomateriałów, WHO koncentruje się na potencjalnych skutkach narażenia na nie pracowników.

WHO opracowuje wytyczne dotyczące „Ochrony pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z produkowanymi nanomateriałami”. Wytyczne przyjęto z myślą o poprawie ochrony zdrowia w zakładach pracy oraz bezpieczeństwie pracowników narażonych na kontakt z nanomateriałami w poszczególnych środowiskach produkcyjnych i społecznych.

Wytyczne obejmą elementy oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem, a także zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników korzystających z nanomateriałów we wszystkich krajach, zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach.