Stosowanie nanomateriałów w miejscu pracy

Nanomateriały są produkowane i stosowane przez wiele europejskich gałęzi przemysłu, w tym w ramach produkcji chemikaliów. Produkcja i stosowanie tych materiałów regulowane są zarówno przepisami unijnymi, jak i krajowymi. Pracodawcy muszą dopilnować, aby pracownicy posiadali wiedzę i sprzęt pozwalające na bezpieczne stosowanie tych materiałów.  

Ponieważ nanotechnologia jest wykorzystywana do produkcji szerokiej gamy produktów i rozwiązań, wielu pracowników może być narażonych na nanomateriały w miejscu pracy. Nanomateriały są często produkowane w systemach zamkniętych, ale do narażenia może dojść podczas konserwacji lub obsługi wyrobów gotowych.

Nanomateriały są również stosowane przez sektory niższego szczebla, takie jak przemysł motoryzacyjny, kosmetyczny, elektroniczny, sektor produktów leczniczych, sektor techniki medycznej i przemysł włókienniczy. W przypadku gdy nanomateriały są stosowane jako pigmenty, na przykład w natrysku przemysłowym, nie można wykluczyć narażenia. Takie zastosowanie może zatem wiązać się z zaleceniem dotyczącym wentylacji lub stosowania środków ochrony indywidualnej takich jak rękawiczki. Może to jednak nie wystarczać do zapewnienia bezpiecznego stosowania, dlatego istnieją również wymogi prawne, zgodnie z którymi pracownicy muszą mieć odpowiednie wyszkolenie, aby móc wykonywać pracę w bezpieczny sposób.

Stosowanie nanomateriałów w miejscu pracy nie oznacza, że ryzyko istnieje lub że ryzyko nie może być kontrolowane.

Ryzyko jest wynikiem zagrożenia narażeniem. O niebezpiecznych właściwościach nanomateriału decydują jego skład chemiczny i właściwości fizyczne, takie jak: wielkość, kształt i struktura krystaliczna, oraz jego skutki (eko)toksykologiczne.

Obecnie podejrzewa się, że niektóre rodzaje nanomateriałów, takie jak długie, sztywne włókna, które pozostają w płucach, mogą powodować zwłóknienie lub zapalenie. Zdrowa skóra wydaje się natomiast stosunkowo odporna, także na nanocząstki. Jeżeli nanomateriały mogą być trwale obecne w organizmie, zwiększa to możliwość spowodowania przez nie szkody.

 

More information