Stosowanie nanomateriałów w miejscu pracy

Nanomateriały są produkowane i stosowane przez wiele europejskich gałęzi przemysłu, w tym w ramach produkcji chemikaliów. Produkcja i stosowanie tych materiałów regulowane są zarówno przepisami unijnymi, jak i krajowymi. Pracodawcy muszą dopilnować, aby pracownicy posiadali wiedzę i sprzęt pozwalające na bezpieczne stosowanie tych materiałów.  

Ponieważ nanotechnologia jest wykorzystywana do produkcji szerokiej gamy produktów i rozwiązań, wielu pracowników może być narażonych na nanomateriały w miejscu pracy. Nanomateriały są często produkowane w systemach zamkniętych, ale do narażenia może dojść podczas konserwacji lub obsługi wyrobów gotowych.

Nanomateriały są również stosowane przez sektory niższego szczebla, takie jak przemysł motoryzacyjny, kosmetyczny, elektroniczny, sektor produktów leczniczych, sektor techniki medycznej i przemysł włókienniczy. W przypadku gdy nanomateriały są stosowane jako pigmenty, na przykład w natrysku przemysłowym, nie można wykluczyć narażenia. Takie zastosowanie może zatem wiązać się z zaleceniem dotyczącym wentylacji lub stosowania środków ochrony indywidualnej takich jak rękawiczki. Może to jednak nie wystarczać do zapewnienia bezpiecznego stosowania, dlatego istnieją również wymogi prawne, zgodnie z którymi pracownicy muszą mieć odpowiednie wyszkolenie, aby móc wykonywać pracę w bezpieczny sposób.

Stosowanie nanomateriałów w miejscu pracy nie oznacza, że ryzyko istnieje lub że ryzyko nie może być kontrolowane.

Ryzyko jest wynikiem zagrożenia narażeniem. O niebezpiecznych właściwościach nanomateriału decydują jego skład chemiczny i właściwości fizyczne, takie jak: wielkość, kształt i struktura krystaliczna, oraz jego skutki (eko)toksykologiczne.

Obecnie podejrzewa się, że niektóre rodzaje nanomateriałów, takie jak długie, sztywne włókna, które pozostają w płucach, mogą powodować zwłóknienie lub zapalenie. Zdrowa skóra wydaje się natomiast stosunkowo odporna, także na nanocząstki. Jeżeli nanomateriały mogą być trwale obecne w organizmie, zwiększa to możliwość spowodowania przez nie szkody.

 

 

Interactive garage

Click on the image below to find out how you can protect yourself from nanomaterials when working in a garage and test your nanomaterials knowledge.

 


 

The infographic was produced for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo EUON logo EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

 

 

More information