Wytyczne i narzędzia dla pracowników

Coraz więcej nanomateriałów jest produkowanych i stosowanych już nie tylko w laboratorium, ale na skalę przemysłową. Zwiększa to potencjalne narażenie na nanomateriały w miejscu pracy. Trwa dynamiczny rozwój wiedzy i praktyki w zakresie pomiarów i oceny narażenia pracowników na nanomateriały. Chociaż naukowcy nie są jeszcze zgodni co do oceny narażenia w miejscu pracy, UE opracowała już wytyczne i normy bezpieczeństwa mające chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 

Wytyczne

 

Wytyczne dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed potencjalnym ryzykiem związanym z nanomateriałami w miejscu pracyWytyczne dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed potencjalnym ryzykiem związanym z nanomateriałami w miejscu pracy

W wytycznych przedstawiono siedmioetapową ocenę ryzyka oraz koncepcję zarządzania ryzykiem wraz z poradami dla pracodawców, pracowników oraz ekspertów ds. BHP w celu zapewnienia prawidłowego przestrzegania w miejscu pracy przepisów różnych europejskich dyrektyw w obszarze nanomateriałów i nanotechnologii. W załączniku do tego dokumentu znajduje się wykaz wytycznych dotyczących nanomateriałów w miejscu pracy wydanych przed odpowiednie państwa członkowskie w poszczególnych językach.
 

 

Bezpieczna praca z wytworzonymi nanomateriałami: poradnik dla pracownikówBezpieczna praca z wytworzonymi nanomateriałami: poradnik dla pracowników

Poradnik zawiera przydatne informacje dla pracowników, którzy mogą być narażeni na nanomateriały, w tym:

  • uproszczone informacje na temat potencjalnych zagrożeń związanych z nanomateriałami w miejscu pracy;
  • w jaki sposób pracownicy mogą zostać narażeni na nanomateriały;
  • hierarchię opcji zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka oraz
  • przykładowe środki zarządzania ryzykiem dotyczące nanomateriałów.
     

Narzędzia

EU-OSHA: broszura e-fakty 72: Narzędzia do zarządzania nanomateriałami w miejscu pracy i środki zapobiegawczeIstnieje już kilka narzędzi, które mogą ułatwić ocenę ryzyka i zarządzanie ryzykiem w zakresie nanomateriałów w miejscu pracy. Narzędzia te pozwalają rozwiać wątpliwości i pokonać ograniczenia wynikające z braku informacji na temat zagrożeń stwarzanych przez nanomateriały. Niektóre z tych narzędzi są internetowe i interaktywne, inne zaś znajdują się w wytycznych lub innych publikacjach.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wydała krótką broszurę e-fakty opisującą dostępne narzędzia wraz z ich zaletami i ograniczeniami.