Bezpieczeństwo

Worker painting a car

Jak nanomateriały wpływają na zdrowie człowieka i na środowisko? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Chociaż naukowcy zdobyli duże doświadczenie w ocenie bezpieczeństwa i toksyczności chemikaliów w ogóle, z nanomateriałami nadal wiążą się dodatkowe wyzwania i pytania techniczne i naukowe.

Gorącym tematem dyskusji wśród toksykologów jest to, czy nanomateriały wykazują specyficzne dla nanoskali skutki biologiczne dla ludzi i środowiska, które nie są widoczne w przypadku chemikaliów w ujęciu ogólnym.

Nanomateriały są bardzo zróżnicowaną grupą chemikaliów. Dlatego też trudno jest formułować  ogólne stwierdzenia na temat nanomateriałów i każdy nanomateriał należy traktować indywidualnie, podobnie jak inne chemikalia.

Pewne kwestie można jednak uogólnić. Na przykład unijny Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) już w 2006 r. stwierdził, że jeżeli chodzi o łatwo rozpuszczalny nanomateriał, w większości przypadków może występować toksyczność postaci konwencjonalnej. Zostało to potwierdzone przez inne komisje/panele naukowe Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskiej Agencji Leków (EMA) w ich najnowszych opiniach.

Przeprowadzono również znaczące prace w celu zbadania możliwych skutków wywoływanych przez nanomateriały dla materiału genetycznego w komórkach, włącznie z potencjalnym mechanizmem wywoływania tych skutków. Ponadto na podstawie dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie nanomateriałów naukowcy zaproponowali nowe podejście do oceny związanego z nimi możliwego ryzyka. Trwają prace mające na celu poszerzenie naszej wiedzy na temat najlepszych sposobów badania i oceniania  możliwych zagrożeń i ryzyka związanych z nanomateriałami.

Categories Display