Charakterystyka nanomateriałów

Aby ocenić bezpieczeństwo nanomateriałów, należy je najpierw odpowiednio scharakteryzować. Obejmuje to przeprowadzenie pomiarów różnych właściwości, takich jak: wielkość cząstek, powierzchnia i rozpuszczalność w wodzie, które mogą wpływać na toksyczność nanomateriałów.

Taka charakterystyka jest niezbędna do tego, żeby można było porównywać ze sobą wszelkie badania (eko)toksykologiczne przeprowadzone na tym samym lub bardzo podobnym materiale.

Ponadto oceniający ryzyko chcą uzyskać te pomiary, aby zrozumieć, czy istnieją jakiekolwiek prawidłowości w zachowaniu nanomateriałów, które można przewidzieć na podstawie tych parametrów fizykochemicznych. Na przykład: czy toksyczność konkretnego nanomateriału koreluje z wielkością jego cząstek? Czy można przewidzieć toksyczność nanomateriału na podstawie konkretnego parametru, czy raczej kombinacji parametrów? Jakie parametry fizykochemiczne są najważniejsze do zmierzenia?

Istotny problem z niektórymi wcześniejszymi wynikami badań nad toksycznością nanomateriałów polegał na tym, że nie istniały odpowiednie (wystarczające) informacje o charakterystyce faktycznych nanomateriałów użytych w badaniach. Utrudnia to interpretowanie wyników, a także porównywanie różnych wyników. Dlatego przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek badania (eko)toksyczności należy w odniesieniu do każdego nanomateriału zmierzyć minimalny zbiór cech charakterystycznych.

Naukowcy poczynili znaczne postępy w tej dziedzinie, i większość nowych badań nad nanomateriałami obejmuje obszerną charakterystykę fizykochemiczną.