Działania ECHA dotyczące nanomateriałów wynikające z rozporządzeń REACH i CLP

Z uwagi na to, że rozporządzenia REACH i CLP obejmują nanomateriały, przemysł i władze muszą spełniać swoje obowiązki i wykonywać swoje zadania w obrębie różnych procesów w ramach REACH (np. rejestracji, oceny, dopuszczania do obrotu i ograniczeń) i w ramach CLP (np. klasyfikacji i oznakowania) dla nanoform, podobnie jak w przypadku wszelkich innych form substancji.

Aby to umożliwić, ECHA współpracuje w ramach ścisłego partnerstwa z kluczowymi unijnymi i międzynarodowymi organami regulacyjnymi nad osiągnięciem wystarczającej zdolności naukowej i regulacyjnej.

Komisja Europejska w swoim drugim przeglądzie przepisów dotyczących nanomateriałów stwierdziła, że rozporządzenie REACH ustanawia najlepsze możliwe ramy zarządzania ryzykiem w odniesieniu do nanomateriałów, w przypadku gdy występują one jako substancje lub mieszaniny, lecz okazało się, że w ramach tych konieczne są bardziej szczegółowe wymogi odnośnie do nanomateriałów.

Doświadczenie ECHA pokazało jednak, że aby rozporządzenie REACH było w pełni skuteczne, będzie musiało zawierać przepisy szczegółowe dotyczące nanomateriałów. Obecna sytuacja, w której rozporządzenie REACH w sposób dorozumiany obejmuje nanomateriały, lecz nie jest to jednoznacznie stwierdzone w jego tekście prawnym, pozostawiła zainteresowanym stronom możliwość interpretacji przepisów.

 

Główne działania ECHA:

  • wdrożenie rozporządzeń REACH, CLP i BPR w odniesieniu do nanomateriałów, w tym np. weryfikacja zgodności dokumentacji rejestracyjnych;
  • wymiana doświadczeń i osiągnięcie konsensusu z właściwymi organami państw członkowskich i komitetami naukowymi;
  • udzielanie informacji zwrotnych i porad rejestrującym, którzy chcą zarejestrować substancje z nanoformami na podstawie rozporządzenia REACH lub zgłosić je na podstawie rozporządzenia CLP;
  • uczestniczenie w bieżących międzynarodowych działaniach regulacyjnych i wnoszenie w nie wkładu;
  • publikowanie seminariów internetowych dotyczących najnowszych zmian w odniesieniu do nanomateriałów w procesach w ramach rozporządzeń REACH i CLP;
  • prowadzenie grupy ekspertów ds. nanomateriałów ECHA, która jest nieformalną grupą doradczą złożoną z ekspertów z państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, ECHA i akredytowanych organizacji zainteresowanych stron. Grupa ta „udziela nieformalnych porad w kwestiach naukowych i technicznych dotyczących wdrożenia rozporządzeń REACH, CLP i BPR w związku z nanomateriałami”;
  • ustanowienie Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów.

 

Weryfikacja zgodności na podstawie rozporządzenia REACH

Wspólnie z państwami członkowskimi UE ECHA ułatwia dwa różne procesy oceny na podstawie rozporządzenia REACH: ocenę dokumentacji i ocenę substancji.

W ramach oceny dokumentacji ECHA może przeprowadzić weryfikację zgodności w odniesieniu do dowolnej dokumentacji rejestracyjnej. Celem weryfikacji zgodności jest sprawdzenie, czy wszystkie wymagania w zakresie informacji są spełnione. Jeśli nie, ECHA może zażądać dodatkowych informacji lub badań.

Ocena substancji ma na celu wyjaśnienie, czy substancja stanowi ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. ECHA może zażądać dodatkowych informacji lub badań, aby zweryfikować obawy. Substancje podlegające temu procesowi są określone we wspólnotowym kroczącym planie działań.