Wpływ nanoform srebra na środowisko naturalne

Dzięki europejskiemu rozporządzeniu w sprawie chemikaliów REACH uzyskujemy więcej informacji na temat właściwości nanomateriałów. Nanoformy srebra są stosowane w wielu produktach konsumenckich, takich jak ubrania, odzież medyczna i kosmetyki, ponieważ mają działanie przeciwdrobnoustrojowe, które utrzymuje czystość materiałów i przedłuża ich trwałość.

 

Brakujące informacje na temat wpływu nanoform srebra na środowisko

Aby zbadać potencjalny wpływ nanomateriałów ze srebrem na środowisko, Holandia postanowiła uwzględnić srebro w procesie oceny substancji REACH w 2014 r. Ocena substancji jest przeprowadzana w celu wyjaśnienia, czy ich stosowanie stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska.

Przedsiębiorstwa rejestrujące srebro na podstawie rozporządzenia REACH twierdziły, że na potrzeby najgorszego scenariusza do oceny zagrożenia dla środowiska można przyjąć jonową postać srebra. Władze dysponowały jednak dowodami, że w niektórych przypadkach nanoformy srebra są bardziej szkodliwe dla środowiska niż forma jonowa. Sytuację komplikował także brak wystarczających informacji ze strony przedsiębiorstw na temat tożsamości nanoform srebra wprowadzanych do obrotu w UE.

 

Jakich dodatkowych informacji zażądano?

Szczegółowa ocena dostępnych informacji na temat srebra doprowadziła do wydania decyzji w sprawie oceny substancji w lipcu 2016 r. Przedsiębiorstwa rejestrujące nanoformy srebra wezwano do przedstawienia:

  • wyjaśnień, jakie konkretne nanoformy srebra są przedmiotem ich rejestracji, oraz
  • dalszych informacji na temat fizykochemicznych właściwości nanoform srebra.


Przedsiębiorstwa zobowiązano także do przedstawienia informacji na temat następujących środowiskowych właściwości nanoform srebra:

  • toksyczności dla glonów;
  • toksyczności długotrwałej dla bezkręgowców wodnych oraz
  • toksyczności dla mikroorganizmów gleby.

W odniesieniu do wszystkich wymaganych badań rejestrujący otrzymali szczegółowe instrukcje na temat tego, jak przeprowadzić badania w celu rozróżnienia między skutkami działania nanoform srebra i srebra jonowego oraz zagwarantowania, że badanie zostało przeprowadzone w sposób odpowiedni do oceny nanomateriałów.

Oprócz informacji na temat zagrożeń ekotoksykologicznych rejestrujących wezwano do przedstawienia informacji na temat zastosowań wszystkich poszczególnych nanoform, tak aby umożliwić prawidłową ocenę ryzyka.

 

Jakie są wyniki?

Rejestrujący musieli przedłożyć charakterystykę swoich nanoform srebra, wyniki badań ekotoksykologicznych oraz zastosowania nanoform w terminie do lipca 2017 r. Holandia ma 12 miesięcy od daty otrzymania dodatkowych informacji na ich ocenę i podjęcie decyzji co do dalszych działań.