Κατάλογος συστατικών των καλλυντικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2017 έναν κατάλογο με όλα τα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα στην ΕΕ, ο οποίος επικαιροποιείται τακτικά. Πολλές από τις ουσίες που απαριθμούνται στον κατάλογο είναι επίσης καταχωρισμένες δυνάμει του κανονισμού REACH.

Στον ακόλουθο πίνακα απαριθμούνται τα νανοϋλικά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με τον αριθμό τους EΚ και CAS, και συνδέονται με τα δεδομένα καταχώρισής τους στη βάση δεδομένων χημικών προϊόντων που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA). Στην εν λόγω βάση μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση τους και τις κανονιστικές δραστηριότητες που τα αφορούν.

Η σύνδεση πραγματοποιήθηκε με αντιστοίχιση των χημικών ουσιών που υπάρχουν στη βάση δεδομένων του ECHA μέσω του αριθμού τους CAS και/ή με την ονομασία του νανοϋλικού στον κατάλογο.

Δεδομένου ότι η καταχώριση νανοϋλικών δυνάμει του κανονισμού για τα καλλυντικά και η καταχώριση ουσιών δυνάμει του κανονισμού REACH έχουν διαφορετικά πεδία εφαρμογής, δεν είναι δυνατό να υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία σε όλες τις περιπτώσεις. Ορισμένες από τις καταχωρίσεις του καταλόγου των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα έχουν πιο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής από το πεδίο των ουσιών που είναι καταχωρισμένες δυνάμει του κανονισμού REACH.  Αξίζει να σημειωθεί ότι μια καταχώριση που πραγματοποιείται δυνάμει του κανονισμού REACH ενδέχεται να μην καλύπτει συγκεκριμένα τις νανομορφές των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά.

Last update: December 2019

 

EC/List name EC CAS Type Name
Carbon black 215-609-9 1333-86-4 Colourant CI 77266 / CARBON BLACK

Titanium dioxide

236-675-5 13463-67-7 Colorant/UV Filter

CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE

Zinc oxide

215-222-5 215-222-5 Colorant/UV Filter CI 77947 / ZINC OXIDE

2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)

403-800-1 103597-45-1 UV-Filter

METHYLENE BISBENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL

1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris([1,1'-biphenyl]-4-yl)- 479-950-7 31274-51-8 UV Filter

TRIS-BIPHENYL TRIAZINE

Aluminium oxide 215-691-6 1344-28-1 Other functions Alumina
copper 231-159-6 7440-50-8 Other functions Colloidal Copper
Gold 231-165-9 7440-57-5 Other functions Colloidal gold
Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other functions COLLOIDAL PLATINUM
Silver 231-131-3 7440-22-4 Other functions Colloidal silver
copper 231-159-6 7440-50-8 Other functions Copper
(C60-Ih)[5,6]fullerene 99685-96-8 99685-96-8 Other functions Fullerenes
Fullerene C70 634-223-5 115383-22-7 Other functions Fullerenes
Fullerene, multiwalled 923-072-3 N/A Other functions Fullerenes
Fullerenes C60/C70 682-073-4 131159-39-2 Other functions Fullerenes
Fullerenes C60/C70 943-307-3 131159-39-2 Other functions Fullerenes
Gold 231-165-9 7440-57-5 Other functions GOLD
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions GOLD THIOETHYLAMINO HYALURONIC ACID
silicon dioxide; synthetic amorphous silicon dioxide (nano) 231-545-4 7631-86-9 Other functions HYDRATED SILICA
Hydroxylapatite (Ca5(OH)(PO4)3) 215-145-7 1306-06-5 Other functions HYDROXYAPATITE
Pentacalcium hydroxide tris(orthophosphate) 235-330-6 12167-74-7 Other functions HYDROXYAPATITE
Silicic acid, lithium magnesium sodium salt 258-476-2 53320-86-8 Other functions

LITHIUM MAGNESIUM SODIUM SILICATE

Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other functions PLATINUM
silicon dioxide; synthetic amorphous silicon dioxide (nano) 231-545-4 7631-86-9 Other functions SILICA
AMORPHOUS SILICA 614-122-2 67762-90-7 Other functions SILICA DIMETHICONE SILYLATE
Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica 271-893-4 68611-44-9 Other functions SILICA DIMETHYL SILYLATE
Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica 272-697-1 68909-20-6 Other functions SILICA SILYLATE
Silver 231-131-3 7440-22-4 Other functions SILVER
Silicate(2-), hexafluoro-, disodium, reaction products with lithium magnesium sodium silicate 285-349-9 85085-18-3 Other functions SODIUM MAGNESIUM FLUOROSILICATE
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions SODIUM MAGNESIUM SILICATE
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions SODIUM PROPOXYHYDROXYPROPYL THIOSULFATE SILICA
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene 618-461-7 9010-92-8 Other functions STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

Archive of previous ingredient lists