Kādi galvenie drošības riski tiek pētīti pētniecības projektos?

Nanomateriālu nekaitīguma un toksicitātes novērtēšana ir sarežģīts un daudzpusīgs uzdevums. Lai risinātu nanomateriālu nekaitīguma problēmu, zinātnieki uzdod vairākus svarīgus jautājumus. Katrs no tiem ir būtisks šīs problēmas aspekts.

  • Nanomateriālu fizikāli ķīmiskās īpašības: kā pareizi mērīt tādus parametrus kā izmērs, forma, šķīdība un citas īpašības?
  • Kā nanomateriāli ietekmē cilvēku veselību un vidi?
  • Ietekme uz vidi: kas notiek ar nanomateriāliem, kad tie nonāk vidē? 
  • Iedarbība un iedarbības modelēšana: kā cilvēki un vide tiek pakļauti nanomateriālu iedarbībai? Kā šo iedarbību mērīt un modelēt?
  • Integrēts nekaitīgums: kā izstrādāt tādus nanomateriālus, kas būtu nekaitīgi jau agrīnos produktu pētniecības un izstrādes posmos?

Visbeidzot, svarīgs pētniecības aspekts ir nanomateriālu īpašību izpētes metodoloģijas standartizēšana. Pētniecības projektu būtība ir izmantot un izstrādāt jaunas metodes un paņēmienus zinātnisku jautājumu risināšanai. Tomēr regulējošās iestādes parasti strādā ar saskaņotajām ESAO testēšanas vadlīnijām vai citām starptautiski atzītām un apstiprinātām testēšanas metodēm.

Lai pārliecinātu regulējošās iestādes visā pasaulē, ir jāsaskaņo un jāstandartizē laboratorijās izstrādātie paņēmieni un metodes. Lai to paveiktu, nepieciešama spēcīga koordinācija starp dažādiem zinātniekiem un regulējošajām iestādēm visā pasaulē.