Nanomateriālu raksturošana

Lai novērtētu nanomateriālu nekaitīgumu, tie vispirms atbilstoši jāraksturo. Tas nozīmē, ka jāveic mērījumi attiecībā uz dažādām īpašībām, piemēram, daļiņu izmēru, virsmas platību un šķīdību ūdenī, kas var ietekmēt to toksicitāti.

Šāda raksturošana ir nepieciešama, lai jebkādi (eko)toksikoloģiskie pētījumi, kas veikti tiem pašiem vai ļoti līdzīgiem materiāliem, būtu savstarpēji salīdzināmi.

Turklāt riska novērtētāji ļoti vēlas iegūt šos mērījumus, lai izprastu, vai pastāv kādi nanomateriālu izturēšanās modeļi, kurus var paredzēt, pamatojoties uz to fizikāli ķīmiskajiem parametriem. Piemēram, vai konkrēta nanomateriāla toksicitāte ir saistīta ar tā daļiņu izmēru? Vai ir iespējams paredzēt nanomateriāla toksicitāti pēc konkrēta parametra vai drīzāk parametru kombinācijas? Un kurus fizikāli ķīmiskos parametrus ir vissvarīgāk mērīt?

Būtiska problēma agrākajos pētījumos par nanomateriālu toksicitāti bija pētīto nanomateriālu (pietiekamas) raksturojošās informācijas trūkums. Tas apgrūtināja rezultātu interpretāciju un salīdzināšanu. Tāpēc pirms (eko)toksicitātes pētījumu veikšanas katram nanomateriālam ir jāizmēra minimālais īpašību kopums.

Zinātnieki šajā jomā ir panākuši būtisku progresu, un vairums jauno pētījumi par nanomateriāliem ietver plašus fizikāli ķīmiskos aprakstus.