Pētījumi par jauniem rīkiem un vadlīnijām

ES ir ieguldījusi līdzekļus, lai veicinātu pētījumus par nanomateriālu drošumu. Tas ietver jaunu rīku un vadlīniju izstrādi nanomateriālu iedarbības novērtēšanai visā to aprites ciklā. Šīs norises ļaus regulatoriem, nozares pārstāvjiem un veselības un drošības speciālistiem mazināt pašreizējās neskaidrības attiecībā uz nanomateriālu iedarbības mērījumiem un novērtēšanu. Viņiem būs arī vairāk iespēju laikus novērst potenciālas problēmas, kas varētu rasties, izstrādājot jaunus nanomateriālus un ražošanas metodes.

Eiropas pētniecības projekti var arī palīdzēt apzināt jaunus izaicinājumus, kas vēl nav atspoguļoti pašreizējās vadlīnijās, vai izstrādāt jaunus eksperimentālus rīkus nanomateriālu arodekspozīcijas mērīšanai un kontrolei. Kamēr šos projektus īsteno, iestādes un nozare var izmantot dažus to rezultātus, lai uzlabotu nanomateriālu iedarbības novērtējumu un riska pārvaldību darbā.

Pievienotajā sarakstā ir sniegts neizsmeļošs pētniecības projektu uzskaitījums šajā jomā.

 

More information