Valsts ziņošanas sistēmas

Vairākas dalībvalstis ir īstenojušas valsts iniciatīvas, lai no nozares pieprasītu vairāk informācijas par nanomateriāliem. Šie valstu noteikumi atšķiras ne tikai pēc darbības jomas, bet arī attiecībā uz to, kāda informācija faktiski tiek pieprasīta no uzņēmumiem, atbrīvojumiem un sabiedrībai pieejamo informāciju. Beļģijā, Francijā un Dānijā ir atsevišķi nanomateriālu saraksti, savukārt Norvēģija un Zviedrija savos jau esošajos produktu reģistros ir iekļāvušas sadaļu par nanomateriāliem.

Dati, kas savākti no Francijas un Beļģijas valstu sarakstiem, ir iekļauti arī Search for Nanomaterials datubāzē, lai dotu iespēju ērti meklēt informāciju un pieslēgties informācijai par vielu(-ām) un nanoformu(-ām), kas savākta saskaņā ar REACH regulu.

Lai uzzinātu vairāk par valstu nanoreģistriem Eiropā un to tapšanu, apmeklējiet brīvi pieejamo Abdelqader Sumrein sarakstīto 21.nodaļu “Nanoregisters in Europe” [EN], kas ir daļa no grāmatas “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

EUON, ko finansē Eiropas Komisija, ir finansējis nodaļas pieejamību plašākai sabiedrībai.

 

Valsts iniciatīva Reģistrētāji Galvenie izņēmumi Informācijas prasības Pārskats
FRANCIJA:
Paziņošanas sistēma - Valsts dekrēts par obligāto ziņošanu par nanomateriāliem

Ražotāji, importētāji un izplatītāji, kas ražo, importē vai izplata vielas, maisījumus vai izstrādājumus, kuri satur nanomateriālus 100 g/g gadā vai lielākā daudzumā.

Izmantotā definīcija atšķiras no ES ieteikuma un attiecas uz “apzināti ražots”. 

Deklarācija attiecas uz visu valsts teritoriju, izņemot Jaunkaledoniju, Franču Polinēziju, Volisu un Futunas salas un Francijas dienvidu un Antarktikas zemes.

Daudzums, ko importē vai izplata juridiska persona, ir mazāks par 100 g gadā katrai vielai.

Viela kā tāda vai maisījuma sastāvā, vai izstrādājumi, kas paredzēti šādas vielas izmešanai, tiek pārdoti tieši patērētājiem (plašai sabiedrībai). 

Informācija par uzņēmumu
Informācija par nanomateriālu (tostarp fizikālķīmiskie dati) un pieejamā informācija par (eko)toksikoloģiskajām īpašībām
Gada tonnāža
Vielas lietošanas veidi
Profesionālo lietotāju identitāte

1. maijs
(sākot no 2013. gada)

BEĻĢIJA:
Reģistrs - Karaļa dekrēts par nanodaļiņu formā ražotu vielu laišanu tirgū

Ražotāji un importētāji, kas laiž Beļģijas tirgū Beļģijas teritorijā nanomateriālus vai maisījumus, kas satur nanomateriālus, daudzumā, kas pārsniedz 100 g gadā.

Izplatītāji, kas Beļģijas tirgū Beļģijas teritorijā laiž nanomateriālus vai nanomateriālus saturošus maisījumus daudzumos > 100 g gadā tikai profesionāliem lietotājiem (uzņēmumiem vai personām, kas iegādājas un izmanto produktu savas saimnieciskās darbības ietvaros).

Definīcija pamatojas uz ES ieteikumu, bet paredz izņēmumu attiecībā uz dabā sastopamiem, neķīmiskiem modificētiem produktiem.

Dabiskas, neķīmiski modificētas vielas.

Pigmenti, kad tos laiž tirgū maisījumā, izstrādājumā vai sarežģītā objektā.

Informācija par uzņēmumu un lietotāju
Vispārīga informācija
Maisījuma identitāte un sastāvs
Vielas ķīmiskais nosaukums un formula
Daudzums
Lietošanas veidi
Profesionālie lietotāji

1. janvāris
(no 2015. gada un turpmāk)
DĀNIJA:
Produktu reģistrs - Rīkojums par nanomateriālus saturošu maisījumu un izstrādājumu reģistru

Nanomateriālus saturošu maisījumu un izstrādājumu ražotāji vai importētāji, kurus paredzēts pārdot plašai sabiedrībai Dānijas tirgū.

Tiek izmantots ES ieteikums par nanomateriālu.

Pārtika un pārtikas saskares materiāli
Barība
Zāles
Medicīniskās ierīces
Kosmētikas līdzekļi
Pesticīdi
Atkritumi
Maisījumi un izstrādājumi, kuru nanomateriāls ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) IV vai V pielikumā uzskaitīto vielu nanomērogs.
Maisījumi un izstrādājumi, kas satur dabā sastopamus nanomateriālus.
Izstrādājumi, kuros nanomateriāls ir fiksētas matricas daļa, ja vien izstrādājuma nodilums, plīsums, mazgāšana, salūšana un līdzīga normāla lietošana neizraisa brīvu nanomateriālu izdalīšanos.
Izstrādājumi, uz kuriem nanomateriāls tiek izmantots kā tinte tieši uz izstrādājuma vai uz izstrādājuma etiķetēm, tostarp laikraksti, periodiskie izdevumi, žurnāli, iepakojums, kas nav krāsots masā vai krāsots.
Tekstilizstrādājumi, kuros nanomateriālu izmanto kā tinti vai tekstilizstrādājumu krāsošanai.
Krāsas, koksnes konservanti, līmes un pildvielas, kas satur pigmentu nanomērogā, ja pigments ir pievienots tikai maisījuma krāsošanai.
Gumijas izstrādājumi vai gumijas izstrādājumu daļas, kas satur nanomateriālus – oglekli sārņus vai silīcija dioksīdu.
Maisījumi un izstrādājumi, ko fiziskas personas ražo vai importē savām nekomerciālām vajadzībām.

Informācija par uzņēmumu
Informācija par produktu (tostarp nosaukums, daudzums; profesionālie lietojumi, pielietojumi)
Informācija par nanomateriāliem (tostarp REACH reģistrācijas statusu)
Ķīmiskā informācija par nanomateriālu (tostarp CAS/ES numurs un ķīmiskā formula)

30. augusts
(sākot no 2015. gada)
NORVĒĢIJA:
Produktu reģistrs - Rīkojums par ķīmisko vielu obligātu deklarēšanu valsts produktu reģistrā  

Vispārēja prasība visiem ražotājiem un importētājiem ziņot par ķīmiskām vielām, kas klasificētas saskaņā ar CLP regulas 3. pantu un laistas tirgū 100 kg vai vairāk gadā. Ja ķīmiskā viela satur nanomateriālus, tas jānorāda deklarācijā.

Tiek izmantots ES ieteikums par nanomateriālu. 
Produkti, kas nav ķīmiskās vielas
Neklasificētas ķīmiskās vielas
Ķīmiskās vielas, kas importētas vai ražotas mazāk nekā 100 kg gadā
Dažas ķīmiskās vielas, kas ir atbrīvotas no nodokļa saskaņā ar noteikumiem:
Zāles
Medicīniskās ierīces (kas ietver konkrētus dezinfekcijas līdzekļus)
Kosmētikas līdzekļi
Augu aizsardzības līdzekļi
Atkritumi
Pārtikas produkti
Barība
Jāziņo informācija, kas ražotājam/izgatavotājam jau ir zināma. Turklāt jānorāda, kādu funkciju nanomateriāls pilda. Obligāti no
2013. gada marta un turpmāk
ZVIEDRIJA:
Produktu reģistrs
Ražotāji un importētāji, kas Zviedrijas tirgū laiž tirgū parastas ķīmiskās vielas un biocīdus, kas satur nanomateriālus, kuru daudzums pārsniedz 100 kg uz vienu produktu gadā. Ķīmiskās vielas, ar kurām privātpersona rīkojas "hobija izmēra" vidē un kuru daudzums nepārsniedz 100 kg gadā. Informācija par nanomateriālu (tostarp fizikālķīmiskie dati) un pieejamā informācija par (eko)toksikoloģiskajām īpašībām.
Ja šādu informāciju nevar sniegt, pieteikuma iesniedzējam jāpaskaidro iemesls.
Attiecībā uz pigmentiem jānorāda tikai tas, ka materiāls ir pigments, nesniedzot papildu informāciju par numuriem.
Stāšanās spēkā
2018. gada 1. janvārī

Atsauce: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7