Darbinieku aizsardzība

Worker with hard hat

ES tiesību akti par darbinieku aizsardzību attiecas uz ķīmiskām vielām, tātad arī uz nanomateriāliem, lai gan tajos nav tiešu norāžu uz šiem materiāliem. Īpaši svarīgas ir Pamatdirektīva 89/391/EEK, Ķīmisko vielu direktīva 98/24/EK un Kancerogēnu un mutagēnu direktīva 2004/37/EK, kā arī REACH regula un CLP regula. Tas nozīmē, ka saskaņā ar tiesību aktiem darba devējiem ir pienākums novērtēt un pārvaldīt ķīmisko vielu, tostarp nanomateriālu, riskus darbā. Tad jāveic pasākumi, lai riskus pēc iespējas likvidētu vai mazinātu. Pirmie apsveramie pasākumi ir riska likvidēšana vai pāreja uz mazāk bīstamiem materiāliem un procesiem. Ja šie risinājumi nav iespējami, iedarbība uz darbiniekiem jāmazina profilaktiski, ievērojot kontroles pasākumu hierarhiju un piešķirot prioritāti šādiem pasākumiem:

  1. tehniski kontroles pasākumi uz vietas,
  2. organizatoriski pasākumi,
  3. individuālie aizsardzības līdzekļi, kuru izmantošana jāapsver tikai kā pēdējais līdzeklis.

Situācija ir jāuzrauga, kā arī regulāri ir jāpārskata veikto pasākumu efektivitāte.

Lai gan joprojām ir daudz neskaidrību, tomēr pastāv bažas par nanomateriālu drošumu un bīstamību veselībai. Tāpēc darba devējiem kopā ar darba ņēmējiem attiecībā uz riska pārvaldību un profilaktisko pasākumu izvēli jāievēro piesardzīga pieeja.