PVO

World Health Organisation logo

PVO analizē ķīmisko vielu radītos riskus iedzīvotājiem globālā līmenī. Attiecībā uz nanomateriāliem PVO galvenokārt pēta to potenciālo ietekmi uz darba ņēmējiem.

PVO izstrādā dokumentu “Vadlīnijas par darba ņēmēju aizsardzību pret iespējamo apdraudējumu darbā ar izgatavotajiem nanomateriāliem”. Šo vadlīniju mērķis ir uzlabot to darba ņēmēju arodveselību un darba drošību, kuri potenciāli tiek pakļauti nanomateriālu iedarbībai ļoti dažādās ražošanas un sociālajās vidēs.

Šajā vadlīnijās ietvers riska novērtēšanas un pārvaldības elementus, kā arī sniegs ieteikumus arodveselības un darba drošības uzlabošanai visās valstīs darba ņēmējiem, kuri lieto nanomateriālus, bet jo īpaši valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem.