Biocīdu regula (BPR) un nanomateriāli

Biocīdu regulā (BPR) ir īpaši noteikumi par nanomateriāliem. Noteikumi attiecas uz produktiem un vielām, kas atbilst BPR noteiktajiem kritērijiem. Šīs definīcijas ir balstītas uz Komisijas ieteikumu par nanomateriālu definēšanu.

Šīs prasības tiek piemērotas aktīvām un neaktīvām vielām ar turpmāk norādītajām īpašībām.

  • vismaz vienā dimensijā 50 % vai vairāk daļiņu izmērs ir 1–100 nm.
  • Daļiņas ir nesaistītā stāvoklī, vai arī kā agregāts vai aglomerāts.

Saskaņā ar BPR aktīvās vielas apstiprināšana neattiecas uz aktīvās vielas nanoformu, izņemot gadījumus, kad tas ir nepārprotami noteikts. Attiecībā uz aktīvo vielu nanoformām parasti ir jāsagatavo atsevišķa dokumentācija ar visiem nepieciešamajiem datiem.

Ja aktīvās vai neaktīvās vielas nanoformu izmanto biocīdā, nepieciešams atsevišķs riska novērtējums. Biocīda etiķetē jānorāda katra nanomateriāla nosaukums, pēc kura iekavās jāiekļauj vārds “nano”. Produkti, kuru sastāvā ir nanomateriāli, ir izslēgti no vienkāršotās apstiprināšanas procedūras.