ESAO

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

ESAO paspārnē jau sen darbojas ķīmisko vielu pārvaldības programma, kas būtiski ietekmējusi ķīmisko vielu reglamentēto testēšanas metožu saskaņošanu un risku novērtēšanu. Būtiskākie tās rīcībā esošie instrumenti ir starptautiski apstiprinātas testēšanas vadlīnijas un labas laboratorijas prakses principi,

kas ļāvuši panākt to, ka testus, kas veikti saskaņā ar ESAO testēšanas vadlīnijām, atzīst visu to valstu iestādes, kuras ievēro datu savstarpējās atzīšanas principu. Datu savstarpējā atzīšana ir juridiski saistošs instruments, kas atvieglo informācijas savstarpēju atzīšanu ķīmisko vielu reglamentētās drošības novērtēšanas jomā. Tas ir ļāvis būtiski samazināt testēšanas izmaksas un testu veikšanai nepieciešamo dzīvnieku skaitu.

Šobrīd liela daļa ķīmisko vielu nozares tiesību aktu rūpnieciski attīstītajās pasaules valstīs balstās uz ESAO ķīmisko vielu programmas rezultātiem. Tas pats attiecas arī uz nanomateriālu riska novērtēšanu. ESAO Padomes 2013. gada Ieteikumā par ražoto nanomateriālu nekaitīguma testēšanu un novērtēšanu noteikts, ka esošās starptautiskā un valsts līmeņa ķīmisko vielu reglamentēšanas sistēmas ir piemērotas arī ar rūpnieciski ražoto nanomateriālu saistīto risku pārvaldībai. Tomēr tiek norādīts, ka šīs sistēmas un arī citas pārvaldības sistēmas, iespējams, ir jāpielāgo, ņemot vērā rūpnieciski ražoto nanomateriālu specifiskās īpašības.

Lai uzsāktu diskusiju par nanomateriālu radītā apdraudējuma un riska novērtēšanu, 2006. gadā ESAO izveidoja Rūpnieciski ražotu nanomateriālu darba grupu. Galvenie rezultāti pagaidām ir saistīti ar novērtējumiem par to, kā esošās ESAO testēšanas vadlīnijas piemērot 11 visbiežāk lietotajiem nanomateriāliem. Projektā tika ieguldīts milzīgs darbs un veikti vairāk nekā 700 pētījumi. ESAO publicēja rezultātus 2015. gada laikā.