Nanomateriāli ir ķīmiskas vielas

Nanoizmēra daļiņas var būt izgatavotas no daudzām dažādām vielām, piemēram, oglekļa, metāliem, metālu oksīdiem, kā arī polimēriem. Ir grūti pateikt, tieši cik dažādu nanomateriālu šobrīd ir pieejami tirgū, un vēl grūtāk ir noteikt, cik vēl ir iespējams izstrādāt laboratorijas apstākļos.

Saskaņā ar REACH regulu ražotājiem un importētājiem noteiktā prasība reģistrēt un pierādīt drošu lietošanu attiecas arī uz vielām, kuru sastāvā ir nanoformas. No otras puses, tikai dažos ES tiesību aktos ir skaidri noteiktas prasības attiecībā uz nanomateriāliem (piemēram, kosmētikas un inovatīvu pārtikas produktu jomas tiesību aktos). Tā kā REACH regulā nav skaidri noteiktu prasību attiecībā uz nanomateriāliem, ir reģistrētas tikai dažas ar nanomateriāliem saistītas vielas.

Tajā pašā laikā specifisku prasību trūkums netraucē proaktīviem uzņēmumiem atklāti ziņot par reģistrēto vielu nanoformām. Ar nanoformām saistītas informācijas paziņošana kļuva iespējama 2010. gadā, kad IUCLID tika ieviests brīvprātīgs izvēles lodziņš.

Lai uzzinātu vairāk par vielām, attiecībā uz kurām ir izmantots brīvprātīgais izvēles lodziņš vai pastāv citas norādes par nanovielu izmantošanu, sekojiet šai saitei ECHA tīmekļa vietnē. 

Plašāka informācija par reģistrētām vielām, kas satur nanomateriālus:

Reģistrētāji saskaņā ar REACH regulu var izvēlēties sniegt ECHA informāciju par nanomateriāliem, norādot nanomateriāla formas klātbūtni vielas sastāvā, norādot, ka vielas fizikālais stāvoklis ir nanomateriāls, vai parametra izpētes protokolā norādot konkrētus pētījumus par nanomateriālu.

REACH ir visaptveroša ķīmisko vielu regula Tāpēc veids, kādā REACH regulā ir definētas ķīmiskās vielas, ir svarīgs daudz plašākā nozīmē, jo šīs regulas koncepcijas ir atspoguļotas citos tiesību aktos:

'viela: kāds ķīmisks elements un tā dabiski vai ražošanas procesā iegūti savienojumi, arī tās stabilizācijai vajadzīgās piedevas, kā arī izmantotajos procesos radušies piejaukumi, kas nav šķīdinātāji — ko var atdalīt, neietekmējot vielas stabilitāti un nemainot tās sastāvu'

Ir jāņem vērā, ka daudzi nanomateriāli ir sastopami dabā, tāpēc uz tiem var neattiekties esošie ķīmisko vielu tiesību akti par ražotajām vielām, piemēram, REACH regula, ja vien tie nav kādā veidā apzināti ķīmiski modificēti. Citi nanomateriāli rodas kā blakusprodukti, piemēram, sadedzinot fosilo kurināmo dīzeļdegvielas dzinējos. Tomēr uz šādām daļiņām attiecas vairākas vides aizsardzības regulas, piemēram, attiecībā uz gaisa kvalitāti.

 

Vai faktiski pastāv daudz vairāk nanomateriālu?

Aplēses par nanomateriālu faktisko daudzumu ES tirgū ir ļoti atšķirīgas.

Visticamāk, tirgū ir daudz vairāk vielu, kurās izmantotas nanoformas, nekā ir reģistrēts atbilstoši REACH regulai. Tam ir vairāki iemesli, tostarp:

  • normatīvā nenoteiktība, t. i., lai arī termins “viela” attiecas arī uz nanomateriāliem, tāpat kā REACH regulas darbības joma, regulā nav skaidri minēti nanomateriāli un nav noteiktas skaidras prasības. Daži ražotāji/importētāji var to interpretēt tā, ka viņiem nav jāsniedz informācija par nanomateriāliem savā reģistrācijas dokumentācijā. Eiropas Komisija šobrīd gatavojas grozīt REACH regulas pielikumus, lai skaidri noteiktu prasības attiecībā uz vielu nanoformām;
  • mērīšanas sarežģījumi, t. i., lai arī termins “nanomateriāls” ir vienkāršs, izmērīt to, vai vielas forma ir nanoforma, bieži vien nav tik vienkārši. Lai to izdarītu, nepieciešami precīzi un dažkārt dārgi instrumenti. Tā kā nav skaidri noteiktu prasību veikt šādus testus, ražotāji/importētāji var izvēlēties to nedarīt;
  • neliels apjoms: dažas vielas, kurās izmantotas nanoformas, var būt tirgū tik nelielā apjomā, ka tās nav jāreģistrē saskaņā ar REACH regulu. Neliela apjoma ķīmisko vielu (1–1000 tonnas gadā) reģistrācijas termiņš ir 2018. gada 31. maijs.

Ir iespējami vairāki iemesli, kāpēc vielas, kuru sastāvā ir nanoformas, pagaidām ir reģistrētas tik maz. Turklāt iespējams, ka ir vairākas vielas, kas ir reģistrētas un tiek ražotas vai laistas tirgū kā nanomateriāli, bet uzņēmumi ir izvēlējušies skaidri nenorādīt informāciju par nanomateriāliem reģistrācijas dokumentācijā.

Tomēr paredzams, ka par nanomateriāliem pieejamās informācijas apjoms, kas apkopots, īstenojot REACH regulu, pieaugs, tiklīdz tiks atrisinātas regulatīvās problēmas.