Kosmētikas līdzekļi

ES Kosmētikas līdzekļu regula ir pieņemta, lai aizsargātu patērētāju veselību, bet ar to veicina arī Eiropas inovāciju un stiprina kosmētikas nozares konkurētspēju pasaules mērogā.

Ražotāji un importētāji ES ir atbildīgi par savu izstrādājumu drošumu neatkarīgi no tā, vai tie ir kosmētikas līdzekļi vai citas patēriņa preces. Par visiem kosmētikas līdzekļiem pirms to laišanas ES tirgū ir jāziņo, izmantojot kosmētikas līdzekļu paziņošanas portālu (Cosmetic Products Notification Portal – CPNP). Ja kosmētikas līdzekļi satur nanomateriālus, tas skaidri jānorāda paziņojumā Eiropas Komisijai.

Paziņojumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:

  • nanomateriāla identifikācija, tostarp ķīmiskais nosaukums un citi regulā minētie deskriptori,
  • nanomateriāla specifikācija, tostarp norādot daļiņu izmēru, kā arī fizikālās un ķīmiskās īpašības,
  • prognozētais nanomateriāla daudzums kosmētikas līdzekļos, ko vienā gadā paredzēts laist tirgū,
  • nanomateriāla toksikoloģiskais profils,
  • nanomateriāla drošuma dati,
  • visa ar saprātīgi paredzamiem iedarbības nosacījumiem saistītā informācija.

Turklāt uz kosmētikas līdzekļiem, kas satur nanomateriālus, kuri nav krāsvielas, konservanti un UV filtri un kuru lietošana saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu regulu citādi nav ierobežota, attiecas papildu procedūra. Par šiem kosmētikas līdzekļiem sešus mēnešus pirms to laišanas tirgū ir jāsniedz īpašs paziņojums, izmantojot CPNP. Ja Eiropas Komisijai rodas bažas par kāda nanomateriāla drošumu, tā var lūgt, lai Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (PDZK) veic riska novērtējumu.

Dažas vielu grupas (krāsvielas, konservanti un UV filtri, tostarp tādi, kas ir nanomateriāli) pirms to izmantošanas kosmētikas līdzekļos ir jāapstiprina Eiropas Komisijai. Pirms apstiprināšanas PDZK sniedz atzinumu, kurā ir izvērtēti iesniegtie toksikoloģiskie dati.

Eiropas Komisija publicē katalogu, kurā ir uzskaitīti visi ES tirgū laistajos kosmētikas līdzekļos izmantotie nanomateriāli. Kataloga pamatā ir informācija, ko snieguši ražotāji, izmantojot CPNP.

Ja kosmētikas līdzeklis satur nanomateriālus, tas jānorāda sastāvdaļu sarakstā, kur uzreiz aiz šādas vielas nosaukuma iekavās jāseko vārdam “nano”.