UNEP un UNITAR

United Nations logo

UNEP un UNITAR pamatā koncentrējas uz spēju veidošanu starp attīstītajām un jaunattīstības valstīm.

Kopā ar starporganizāciju programmu par saprātīgu ķimikāliju apsaimniekošanu (IOMC) pēdējo piecu gadu laikā ir sarīkoti vairāki reģionālie semināri ar mērķi uzlabot zināšanas par to, kā veikt šo materiālu riska novērtējumus un riska pārvaldību valsts līmenī.

Turklāt šo organizāciju darbs ir devis iespēju valstīm finansiāli atbalstīt jaunattīstības valstu spējas risināt nanodrošības jautājumus.