Vadlīnijas un rīki darbiniekiem

Nanomateriālu ražošana un izmantošana arvien vairāk paplašinās un tiek pārcelta no laboratorijām uz rūpnieciskiem apstākļiem, palielinot nanomateriālu potenciālo iedarbību darba vietā. Nanomateriālu iedarbības uz darba ņēmējiem mērīšanas un novērtēšanas teorija un prakse strauji attīstās. Lai gan attiecībā uz arodekspozīcijas novērtējumu joprojām pastāv zinātniskas neskaidrības, ES jau ir izstrādājusi vadlīnijas un drošības standartus darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzībai.
 

Vadlīnijas

 

Vadlīnijas par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret iespējamo risku saistībā ar nanomateriāliem darbāVadlīnijas par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret iespējamo risku saistībā ar nanomateriāliem darbā

Vadlīnijās ir izklāstīta septiņu soļu riska novērtēšanas un riska pārvaldības pieeja, kā arī sniegti ieteikumi darba devējiem, darba ņēmējiem un darba aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu, ka dažādās Eiropas direktīvas nanomateriālu un nanotehnoloģiju jomā tiek pareizi piemērotas darba vietā. Vadlīnijām ir pielikums, kurā uzskaitītas vadlīnijas par nanomateriāliem darba vietā, ko atsevišķas dalībvalstis ir izdevušas savās valodās.
 

 

Drošs darbs ar rūpnieciski ražotiem nanomateriāliem – vadlīnijas darba ņēmējiemDrošs darbs ar rūpnieciski ražotiem nanomateriāliem – vadlīnijas darba ņēmējiem

Vadlīnijās ir sniegta noderīga informācija darba ņēmējiem, kuri var tikt pakļauti nanomateriālu iedarbībai, tostarp:

  • vienkāršota informācija par nanomateriālu potenciālo risku darbā,
  • kā darbinieki var tikt pakļauti nanomateriālu iedarbībai,
  • riska pārvaldības un kontroles pasākumu hierarhija,
  • nanomateriālu riska pārvaldības piemēri.
     

Rīki

<i>EU-OSHA</i> 72. e-fakts Rīki nanomateriālu pārvaldībai darba vietā un profilakses pasākumiJau ir pieejami vairāki rīki, kas var palīdzēt novērtēt un pārvaldīt nanomateriālu riskus darba vietā. Šie rīki palīdz novērst neskaidrības un ierobežojumus, ko rada informācijas trūkums par nanomateriālu bīstamību. Daži no šiem rīkiem ir pieejami tīmeklī un ir interaktīvi, bet citi ir iekļauti vadlīniju dokumentos vai citās publikācijās.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ir publicējusi īsu e-faktu, kurā aprakstīti pieejamie rīki un sīkāk iztirzātas to priekšrocības un ierobežojumi.